اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 74,578
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,422
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,672,477,402
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,251,351
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,242,625
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,231,296
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,251,351 1,242,625 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 92,672,477,402
  2 1397/02/31 1,250,227 1,241,758 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 92,607,826,602
  3 1397/02/30 1,251,125 1,241,453 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 92,585,050,582
  4 1397/02/29 1,249,655 1,240,128 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 92,486,235,128
  5 1397/02/28 1,247,928 1,238,375 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 92,355,549,301
  6 1397/02/27 1,247,867 1,238,314 11,329- 1,403 90,754 0 16,176 74,578 92,350,988,968
  7 1397/02/26 1,247,806 1,238,070 11,546- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,595,767,668
  8 1397/02/25 1,245,631 1,235,913 23,351- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,437,965,650
  9 1397/02/24 1,245,781 1,236,025 23,351- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,446,162,453
  10 1397/02/23 1,243,540 1,233,821 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,284,849,279
  11 1397/02/22 1,240,637 1,230,950 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,074,801,282
  12 1397/02/21 1,240,280 1,230,587 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,048,204,468
  13 1397/02/20 1,240,221 1,230,528 18,163- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,043,879,479
  14 1397/02/19 1,240,162 1,230,469 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,039,565,060
  15 1397/02/18 1,243,683 1,233,940 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,293,580,486
  16 1397/02/17 1,240,816 1,231,109 18,162- 0 89,351 0 16,176 73,175 90,086,428,165
  17 1397/02/16 1,235,254 1,225,634 14,787- 0 89,351 0 16,176 73,175 89,685,778,536
  18 1397/02/15 1,233,539 1,223,932 14,787- 0 89,351 0 16,176 73,175 89,561,257,809
  19 1397/02/14 1,236,833 1,227,165 14,787- 0 89,351 0 16,176 73,175 89,797,787,061
  20 1397/02/13 1,236,774 1,227,107 14,788- 0 89,351 0 16,176 73,175 89,793,520,798
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق