اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,508
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,492
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 115,427,595,872
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,580,580
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,570,273
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,558,577
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/20 1,580,580 1,570,273 11,696- 0 90,754 0 17,246 73,508 115,427,595,872
  2 1397/06/19 1,564,406 1,554,774 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 114,288,307,084
  3 1397/06/18 1,534,315 1,525,113 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 112,108,039,001
  4 1397/06/17 1,523,158 1,514,070 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 111,296,234,147
  5 1397/06/16 1,507,916 1,498,951 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 110,184,906,506
  6 1397/06/15 1,507,849 1,498,884 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 110,179,994,477
  7 1397/06/14 1,507,782 1,498,818 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 110,175,093,479
  8 1397/06/13 1,505,497 1,496,543 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 110,007,897,722
  9 1397/06/12 1,481,639 1,472,976 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 108,275,504,067
  10 1397/06/11 1,468,344 1,459,949 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 107,317,902,144
  11 1397/06/10 1,484,780 1,476,016 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 108,498,947,747
  12 1397/06/09 1,488,633 1,479,594 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 108,761,986,329
  13 1397/06/08 1,488,580 1,479,542 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 108,758,152,830
  14 1397/06/07 1,488,528 1,479,490 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 108,754,329,823
  15 1397/06/06 1,484,713 1,475,598 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 108,468,271,455
  16 1397/06/05 1,505,774 1,496,565 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 110,009,513,991
  17 1397/06/04 1,491,534 1,482,161 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 108,950,723,219
  18 1397/06/03 1,469,761 1,460,487 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 107,357,460,613
  19 1397/06/02 1,468,149 1,455,892 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 107,019,732,744
  20 1397/06/01 1,468,098 1,455,841 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 107,015,974,270