اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 43,133
تعداد واحدهای باقی مانده: 56,867
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,619,466,600
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,413,130
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,405,408
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,405,408
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق: شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری: احسان احمدی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,413,130 1,405,408 0 5,366 59,119 0 15,986 43,133 60,619,466,600
  2 1396/06/27 1,397,666 1,388,325 0 20,000 53,753 0 15,986 37,767 52,432,880,133
  3 1396/06/26 1,396,107 1,385,802 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,621,546,153
  4 1396/06/25 1,396,397 1,392,061 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,732,745,677
  5 1396/06/24 1,395,236 1,390,910 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,712,293,962
  6 1396/06/23 1,395,100 1,390,774 0 10,000 33,753 0 15,986 17,767 24,709,875,275
  7 1396/06/22 1,394,957 1,385,061 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,757,765,412
  8 1396/06/21 1,391,562 1,381,709 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,731,731,690
  9 1396/06/20 1,391,939 1,383,171 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,743,089,825
  10 1396/06/19 1,392,247 1,383,449 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,245,426
  11 1396/06/18 1,392,339 1,383,539 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,950,149
  12 1396/06/17 1,392,490 1,383,690 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,747,123,943
  13 1396/06/16 1,392,641 1,383,842 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,748,298,006
  14 1396/06/15 1,392,793 1,383,993 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,749,472,343
  15 1396/06/14 1,392,233 1,383,443 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,198,699
  16 1396/06/13 1,388,642 1,379,782 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,716,767,213
  17 1396/06/12 1,385,144 1,375,242 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,681,504,924
  18 1396/06/11 1,387,154 1,377,230 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,696,942,412
  19 1396/06/10 1,386,865 1,376,946 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,694,741,656
  20 1396/06/09 1,387,035 1,377,116 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,696,061,437
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق