صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۳۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۶۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۱,۲۹۰,۵۱۲,۰۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۵۶,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۳۵,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۱۵,۲۱۳
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۷۵۶,۸۰۰ ۲,۷۳۵,۵۶۷ ۲۰,۳۵۴- ۰ ۱۰۴,۵۷۱ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۳۰۵ ۱۵۱,۲۹۰,۵۱۲,۰۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۸۱۱,۰۹۲ ۲,۷۸۹,۰۸۷ ۲۰,۳۵۳- ۶۳ ۱۰۴,۵۷۱ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۳۰۵ ۱۵۴,۲۵۰,۴۷۹,۰۸۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۸۴۰,۶۶۸ ۲,۸۱۷,۹۷۱ ۲۰,۳۷۷- ۹۱ ۱۰۴,۵۰۸ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۲۴۲ ۱۵۵,۶۷۰,۳۴۹,۷۹۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۸۳۵,۳۰۰ ۲,۸۱۳,۱۳۲ ۲۰,۴۱۴- ۰ ۱۰۴,۴۱۷ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۱۵۱ ۱۵۵,۱۴۷,۰۵۴,۶۶۵
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۸۳۷,۴۸۲ ۲,۸۱۶,۵۲۹ ۲۰,۴۱۳- ۰ ۱۰۴,۴۱۷ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۱۵۱ ۱۵۵,۳۳۴,۴۰۱,۲۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۸۳۷,۳۹۸ ۲,۸۱۶,۴۴۴ ۲۰,۴۱۳- ۴۹ ۱۰۴,۴۱۷ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۱۵۱ ۱۵۵,۳۲۹,۷۱۹,۴۹۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۸۳۷,۳۱۳ ۲,۸۱۶,۳۴۱ ۲۰,۴۳۲- ۲ ۱۰۴,۳۶۸ ۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۱۰۲ ۱۵۵,۱۸۶,۰۲۴,۳۷۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۸۵۶,۲۶۹ ۲,۸۳۴,۸۷۶ ۲۰,۴۳۳- ۲۱۳ ۱۰۴,۳۶۶ ۲,۵۰۰ ۴۹,۲۶۶ ۵۵,۱۰۰ ۱۵۶,۲۰۱,۶۶۲,۶۱۲
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۸۴۱,۹۰۳ ۲,۸۲۱,۵۲۶ ۱۹,۶۱۸- ۰ ۱۰۴,۱۵۳ ۲,۰۳۴ ۴۶,۷۶۶ ۵۷,۳۸۷ ۱۶۱,۹۱۸,۹۳۴,۸۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۸۳۸,۹۴۵ ۲,۸۱۸,۰۸۴ ۱۸,۹۴۷- ۳۵ ۱۰۴,۱۵۳ ۲۸۵ ۴۴,۷۳۲ ۵۹,۴۲۱ ۱۶۷,۴۵۳,۳۶۲,۹۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲,۸۴۴,۰۶۷ ۲,۸۲۱,۶۴۴ ۱۸,۸۶۷- ۰ ۱۰۴,۱۱۸ ۰ ۴۴,۴۴۷ ۵۹,۶۷۱ ۱۶۸,۳۷۰,۳۴۳,۱۰۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲,۸۷۵,۱۶۸ ۲,۸۵۲,۲۹۰ ۱۸,۸۶۷- ۰ ۱۰۴,۱۱۸ ۰ ۴۴,۴۴۷ ۵۹,۶۷۱ ۱۷۰,۱۹۹,۰۲۴,۳۷۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲,۸۷۵,۱۰۴ ۲,۸۵۲,۲۲۷ ۱۸,۸۶۸- ۲,۰۹۶ ۱۰۴,۱۱۸ ۰ ۴۴,۴۴۷ ۵۹,۶۷۱ ۱۷۰,۱۹۵,۲۲۱,۶۹۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲,۸۷۵,۰۴۱ ۲,۸۵۱,۳۳۰ ۱۹,۵۵۵- ۲۵۹ ۱۰۲,۰۲۲ ۰ ۴۴,۴۴۷ ۵۷,۵۷۵ ۱۶۴,۱۶۵,۳۳۶,۹۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲,۸۸۷,۷۵۸ ۲,۸۶۳,۶۵۰ ۱۹,۶۴۴- ۲۳۴ ۱۰۱,۷۶۳ ۳,۵۰۱ ۴۴,۴۴۷ ۵۷,۳۱۶ ۱۶۴,۱۳۲,۹۳۶,۲۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲,۹۲۸,۴۰۶ ۲,۹۰۴,۹۶۰ ۲۱,۷۱۵- ۹۳۵ ۱۰۱,۵۲۹ ۲,۰۰۰ ۴۰,۹۴۶ ۶۰,۵۸۳ ۱۷۵,۹۹۱,۲۰۴,۱۷۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲,۹۴۷,۳۸۷ ۲,۹۲۴,۰۵۴ ۹,۷۹۰- ۰ ۱۰۰,۵۹۴ ۰ ۳۸,۹۴۶ ۶۱,۶۴۸ ۱۸۰,۲۶۲,۰۸۲,۸۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲,۹۴۲,۱۲۹ ۲,۹۱۶,۰۲۱ ۲۱,۸۰۲- ۰ ۱۰۰,۵۹۴ ۰ ۳۸,۹۴۶ ۶۱,۶۴۸ ۱۷۹,۷۶۶,۸۹۰,۵۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲,۹۴۲,۰۸۳ ۲,۹۱۵,۹۷۶ ۲۱,۸۰۳- ۰ ۱۰۰,۵۹۴ ۰ ۳۸,۹۴۶ ۶۱,۶۴۸ ۱۷۹,۷۶۴,۰۷۶,۸۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲,۹۴۲,۰۳۷ ۲,۹۱۵,۹۳۰ ۲۱,۸۰۲- ۱۱ ۱۰۰,۵۹۴ ۰ ۳۸,۹۴۶ ۶۱,۶۴۸ ۱۷۹,۷۶۱,۲۷۳,۱۱۰