اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,508
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,492
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,518,630,289
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,433,824
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,421,867
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,422,878
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,433,824 1,421,867 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,518,630,289
  2 1397/05/22 1,421,569 1,409,800 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 103,631,573,224
  3 1397/05/21 1,430,976 1,419,055 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,311,915,728
  4 1397/05/20 1,427,028 1,415,062 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,018,412,673
  5 1397/05/19 1,441,071 1,428,595 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,013,164,852
  6 1397/05/18 1,441,003 1,428,527 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,008,182,069
  7 1397/05/17 1,440,937 1,428,461 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,003,320,930
  8 1397/05/16 1,459,244 1,446,136 22,616- 0 90,754 0 17,246 73,508 106,302,558,727
  9 1397/05/15 1,467,003 1,453,758 33,593- 0 90,754 0 17,246 73,508 106,862,829,590
  10 1397/05/14 1,444,852 1,431,915 41,999- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,257,203,434
  11 1397/05/13 1,415,035 1,402,530 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,097,176,330
  12 1397/05/12 1,421,387 1,408,464 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,533,393,150
  13 1397/05/11 1,421,300 1,408,378 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,527,015,526
  14 1397/05/10 1,421,237 1,408,314 31,252- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,522,374,416
  15 1397/05/09 1,416,847 1,404,247 38,538- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,223,380,463
  16 1397/05/08 1,390,008 1,377,866 32,410- 0 90,754 0 17,246 73,508 101,284,157,548
  17 1397/05/07 1,365,782 1,353,918 32,411- 0 90,754 0 17,246 73,508 99,523,771,672
  18 1397/05/06 1,351,862 1,340,188 32,410- 0 90,754 0 17,246 73,508 98,514,542,994
  19 1397/05/05 1,328,798 1,317,445 20,522- 0 90,754 0 17,246 73,508 96,842,749,988
  20 1397/05/04 1,328,739 1,317,386 20,522- 0 90,754 0 17,246 73,508 96,838,387,850