اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 62,355
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,645
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 103,537,037,687
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,670,546
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,660,445
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,645,221
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,آلفا ,احسان احمدی ,علی اسکینی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,670,546 1,660,445 15,224- 0 90,847 0 28,492 62,355 103,537,037,687
  2 1397/07/29 1,674,451 1,664,273 15,224- 0 90,847 0 28,492 62,355 103,775,755,541
  3 1397/07/28 1,675,875 1,666,074 15,224- 0 90,847 0 28,492 62,355 103,888,045,774
  4 1397/07/27 1,650,187 1,640,918 15,225- 0 90,847 0 28,492 62,355 102,319,421,576
  5 1397/07/26 1,650,059 1,640,790 15,224- 0 90,847 0 28,492 62,355 102,311,467,801
  6 1397/07/25 1,649,932 1,640,663 15,225- 63 90,847 0 28,492 62,355 102,303,524,782
  7 1397/07/24 1,654,214 1,644,671 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 102,449,846,311
  8 1397/07/23 1,639,243 1,629,091 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 101,479,319,877
  9 1397/07/22 1,607,354 1,597,216 15,239- 0 90,784 0 28,492 62,292 99,493,798,831
  10 1397/07/21 1,611,975 1,601,705 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 99,773,413,105
  11 1397/07/20 1,643,896 1,633,196 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 101,735,015,207
  12 1397/07/19 1,643,703 1,633,003 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 101,722,993,071
  13 1397/07/18 1,643,511 1,632,810 15,240- 0 90,784 0 28,492 62,292 101,710,984,179
  14 1397/07/17 1,647,733 1,636,616 15,240- 0 90,784 11,169 28,492 62,292 101,948,060,982
  15 1397/07/16 1,622,345 1,612,901 12,923- 0 90,784 0 17,323 73,461 118,485,323,633
  16 1397/07/15 1,625,982 1,616,430 12,923- 0 90,784 0 17,323 73,461 118,744,537,022
  17 1397/07/14 1,659,925 1,648,909 12,923- 0 90,784 0 17,323 73,461 121,130,496,290
  18 1397/07/13 1,670,233 1,658,451 12,922- 0 90,784 0 17,323 73,461 121,831,501,081
  19 1397/07/12 1,670,151 1,658,370 12,923- 0 90,784 0 17,323 73,461 121,825,500,407
  20 1397/07/11 1,670,761 1,658,980 12,923- 0 90,784 0 17,323 73,461 121,870,294,658