اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,508
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,492
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,429,154,660
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,338,148
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,325,422
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,317,414
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/02 1,338,148 1,325,422 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 97,429,154,660
  2 1397/04/01 1,339,503 1,326,741 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 97,526,082,472
  3 1397/03/31 1,339,448 1,326,686 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 97,522,040,978
  4 1397/03/30 1,339,393 1,326,631 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 97,518,010,925
  5 1397/03/29 1,322,786 1,310,656 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 96,343,700,696
  6 1397/03/28 1,311,245 1,300,682 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 95,610,530,032
  7 1397/03/27 1,294,170 1,283,859 8,009- 0 90,754 0 17,246 73,508 94,373,881,602
  8 1397/03/26 1,277,066 1,267,013 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 93,135,598,434
  9 1397/03/25 1,276,996 1,266,943 8,008- 0 90,754 0 17,246 73,508 93,130,431,363
  10 1397/03/24 1,276,926 1,266,873 8,009- 0 90,754 0 17,246 73,508 93,125,275,674
  11 1397/03/23 1,276,856 1,266,803 8,009- 0 90,754 0 17,246 73,508 93,120,131,350
  12 1397/03/22 1,259,413 1,249,623 11,494- 0 90,754 0 17,246 73,508 91,857,289,956
  13 1397/03/21 1,255,007 1,245,465 11,494- 0 90,754 1,070 17,246 73,508 91,551,636,813
  14 1397/03/20 1,258,064 1,248,639 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,120,996,960
  15 1397/03/19 1,260,690 1,251,380 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,325,387,223
  16 1397/03/18 1,259,879 1,250,600 11,328- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,267,278,421
  17 1397/03/17 1,259,809 1,250,530 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,262,047,398
  18 1397/03/16 1,259,739 1,250,460 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,256,827,514
  19 1397/03/15 1,259,669 1,250,390 11,328- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,251,618,762
  20 1397/03/14 1,259,600 1,250,321 11,329- 0 90,754 0 16,176 74,578 93,246,421,136
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق