اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/01/29 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/12/09 تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
1395/12/09 تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی راهبرد پیام تغییرات اساس نامه
1395/12/09 تغییرات در میزان مشارکت های سرمایه گذاران تغییرات اساس نامه