صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۷۳,۷۵۲ ۴۳.۴۱ % ۷۴,۰۰۷ ۴۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۴ ۴.۳۳ % ۱۴,۷۹۲ ۵.۷۸ % ۶۰,۶۵۹ ۳۵.۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۷۶,۶۹۱ ۴۴.۳۷ % ۷۴,۰۲۵ ۴۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۴ ۴.۲۵ % ۱۴,۷۹۱ ۵.۶۸ % ۶۳,۰۷۹ ۳۶.۴۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۷۹,۲۳۸ ۴۴.۹۴ % ۷۳,۹۹۶ ۴۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۴ ۴.۱۷ % ۱۵,۷۱۴ ۵.۵۷ % ۶۵,۴۸۹ ۳۷.۱۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۷۷,۰۸۲ ۴۴.۷۵ % ۷۳,۹۷۵ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۱ ۴.۲۹ % ۱۳,۸۰۶ ۵.۷ % ۶۵,۳۶۳ ۳۷.۹۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۷۲,۴۶۵ ۴۴.۲۳ % ۷۳,۹۷۴ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۴۶ ۴.۴۲ % ۱۰,۱۶۲ ۶.۳۵ % ۶۱,۳۳۰ ۳۷.۴۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۷۲,۴۶۵ ۴۴.۲۳ % ۷۳,۹۶۵ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۴۶ ۴.۴۲ % ۱۰,۱۶۱ ۶.۳۵ % ۶۱,۳۳۰ ۳۷.۴۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۷۲,۴۶۵ ۴۴.۲۳ % ۷۳,۹۵۵ ۴۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۲۴۶ ۴.۴۲ % ۱۰,۱۵۹ ۶.۳۵ % ۶۱,۳۳۰ ۳۷.۴۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۷۴,۰۷۰ ۴۱.۷۶ % ۷۳,۹۳۰ ۴۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۶۱ ۸.۳۲ % ۱۴,۶۰۰ ۸.۳۷ % ۶۲,۳۷۸ ۳۵.۱۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۷۳,۴۲۸ ۴۱.۶۲ % ۷۳,۸۷۴ ۴۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۹۹۵ ۴.۵۳ % ۲۱,۱۲۸ ۱۲.۱۱ % ۶۱,۷۲۹ ۳۴.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۷۸,۲۶۳ ۴۴.۲ % ۷۳,۸۶۶ ۴۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۲ ۵ % ۱۶,۱۰۱ ۹.۲۳ % ۶۶,۳۷۷ ۳۷.۴۸ %