مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ 1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
2 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/04 بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
3 اطلاعیه دریافت خبر 1396/05/01
4 موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق دریافت خبر 1396/05/01
5 مجمع تمدید صندوق تا 1396/06/31 دریافت خبر 1396/05/01
6 صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/03/17
7 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق کوثر دریافت خبر 1396/02/06
8 صورتجلسه دارندگان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر 1395/12/14
9 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت سه ماه تا تاریخ 1396/02/27 دریافت خبر 1395/12/09
10 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1395/12/09
11 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت یک سال دریافت خبر 1394/12/18
12 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1394/06/31 دریافت خبر 1394/12/18
13 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق کوثر منتهی به سال مالی 1393/06/31 دریافت خبر 1393/11/27
14 مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ 1392/08/11 دریافت خبر 1392/08/18
15 مجمع صندوق کوثر مورخ 1392/05/23 دریافت خبر 1392/05/29
16 مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1392/01/26