صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۶,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳۳,۹۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۸۶,۲۷۵,۳۹۲,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۶۵,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۳۹,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۳۹,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۶,۳۶۵,۲۰۱ ۶,۳۳۹,۰۷۱ ۶,۳۳۹,۰۷۱ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۱,۰۷۹ ۵۱۷,۱۳۷ ۲۶۶,۰۱۳ ۱,۶۸۶,۲۷۵,۳۹۲,۰۱۲
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۶,۴۰۸,۷۰۹ ۶,۳۸۲,۳۹۱ ۶,۳۸۲,۳۹۱ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۳۰ ۵۱۶,۰۵۸ ۲۶۷,۰۹۲ ۱,۷۰۴,۶۸۵,۶۴۸,۵۴۶
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۶,۴۵۱,۶۸۳ ۶,۴۲۶,۶۲۶ ۶,۴۲۵,۰۲۹ -۱,۵۹۷ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۶,۰۲۸ ۲۶۷,۱۲۲ ۱,۷۱۶,۶۹۳,۲۵۹,۶۸۸
  ۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۶,۵۷۱,۶۹۱ ۶,۵۴۴,۲۹۲ ۶,۵۴۴,۲۹۲ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۶,۰۲۸ ۲۶۷,۱۲۲ ۱,۷۴۸,۱۲۴,۳۱۴,۴۷۳
  ۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۶,۵۹۵,۵۹۰ ۶,۵۶۷,۹۷۷ ۶,۵۶۷,۹۷۷ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۶,۰۲۸ ۲۶۷,۱۲۲ ۱,۷۵۴,۴۵۱,۲۳۵,۱۷۷
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶,۵۹۵,۶۶۴ ۶,۵۶۸,۰۵۱ ۶,۵۶۸,۰۵۱ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۱۶ ۵۱۶,۰۲۸ ۲۶۷,۱۲۲ ۱,۷۵۴,۴۷۰,۹۳۹,۷۶۷
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۶,۵۹۵,۸۵۴ ۶,۵۶۸,۲۴۲ ۶,۵۶۸,۲۴۲ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۶,۰۱۲ ۲۶۷,۱۳۸ ۱,۷۵۴,۶۲۷,۱۰۵,۵۵۰
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۶,۶۰۲,۲۲۸ ۶,۵۷۳,۴۲۶ ۶,۵۷۳,۴۲۶ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۲۰۰ ۵۱۶,۰۱۲ ۲۶۷,۱۳۸ ۱,۷۵۶,۰۱۱,۹۲۸,۳۴۵
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۶,۷۱۲,۳۹۰ ۶,۶۸۳,۳۰۳ ۶,۶۸۳,۳۰۳ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۸۱۲ ۲۶۷,۳۳۸ ۱,۷۸۶,۷۰۰,۸۹۱,۱۸۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۶,۶۷۰,۹۲۴ ۶,۶۴۳,۳۸۳ ۶,۶۴۳,۳۸۳ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۱۳ ۵۱۵,۸۱۲ ۲۶۷,۳۳۸ ۱,۷۷۶,۰۲۸,۸۰۳,۷۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۶,۷۱۷,۸۰۱ ۶,۶۸۹,۸۸۸ ۶,۶۸۹,۸۸۸ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۷۹۹ ۲۶۷,۳۵۱ ۱,۷۸۸,۵۴۸,۲۳۲,۶۴۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۶,۷۲۶,۸۳۷ ۶,۶۹۸,۷۹۹ ۶,۶۹۸,۷۹۹ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۷۹۹ ۲۶۷,۳۵۱ ۱,۷۹۰,۹۳۰,۷۱۷,۵۸۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۶,۷۲۶,۹۹۷ ۶,۶۹۸,۹۵۹ ۶,۶۹۸,۹۵۹ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۴۳۲ ۵۱۵,۷۹۹ ۲۶۷,۳۵۱ ۱,۷۹۰,۹۷۳,۳۷۸,۰۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۶,۷۲۷,۱۱۱ ۶,۶۹۹,۱۱۹ ۶,۶۹۹,۱۱۹ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۶۷ ۲۶۷,۷۸۳ ۱,۷۹۳,۹۱۰,۰۸۳,۵۸۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۶,۷۰۷,۳۵۵ ۶,۶۷۹,۴۷۱ ۶,۶۷۹,۴۷۱ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۳۲ ۵۱۵,۳۶۷ ۲۶۷,۷۸۳ ۱,۷۸۸,۶۴۸,۸۱۳,۶۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۶,۶۵۹,۰۷۶ ۶,۶۳۱,۵۰۱ ۶,۶۳۱,۵۰۱ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۳۵ ۲۶۷,۸۱۵ ۱,۷۷۶,۰۱۵,۵۱۶,۶۹۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۶,۶۶۳,۷۲۹ ۶,۶۳۶,۲۳۵ ۶,۶۳۶,۲۳۵ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۳۵ ۲۶۷,۸۱۵ ۱,۷۷۷,۲۸۳,۲۸۵,۸۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۶,۷۲۹,۵۴۰ ۶,۷۰۱,۶۸۶ ۶,۷۰۱,۶۸۶ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۳۵ ۲۶۷,۸۱۵ ۱,۷۹۴,۸۱۲,۰۰۹,۳۹۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۶,۷۲۴,۷۳۷ ۶,۶۹۷,۱۸۲ ۶,۶۹۷,۱۸۲ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۳۵ ۲۶۷,۸۱۵ ۱,۷۹۳,۶۰۵,۸۲۱,۵۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۶,۷۲۴,۸۸۹ ۶,۶۹۷,۳۳۵ ۶,۶۹۷,۳۳۵ ۰ ۰ ۷۸۳,۱۵۰ ۰ ۵۱۵,۳۳۵ ۲۶۷,۸۱۵ ۱,۷۹۳,۶۴۶,۷۱۷,۱۶۵
  مشاهده همه