صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۸,۲۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۱,۷۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۰۰,۷۸۶,۹۲۶,۰۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۴۵,۸۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۱۳,۷۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۱۶,۰۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۷,۲۴۵,۸۳۹ ۷,۲۱۳,۷۶۳ ۲,۲۵۱ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۹۳ ۳۷۵,۸۵۷ ۳۸۸,۲۵۶ ۲,۸۰۰,۷۸۶,۹۲۶,۰۲۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۷,۲۹۲,۰۲۵ ۷,۲۵۹,۶۶۱ ۲,۰۵۴ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۶۴ ۳۷۵,۷۶۴ ۳۸۸,۳۴۹ ۲,۸۱۹,۲۸۲,۰۸۵,۵۹۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۷,۳۴۹,۰۶۱ ۷,۳۱۶,۳۰۱ ۱,۹۲۲ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۰ ۳۷۵,۷۰۰ ۳۸۸,۴۱۳ ۲,۸۴۱,۷۴۶,۳۱۹,۲۶۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۷,۴۰۷,۱۹۹ ۷,۳۷۳,۷۴۶ ۱,۹۲۲ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۰ ۳۷۵,۷۰۰ ۳۸۸,۴۱۳ ۲,۸۶۴,۰۵۸,۸۴۱,۴۷۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۷,۴۰۷,۴۲۱ ۷,۳۷۳,۹۶۸ ۱,۹۲۲ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۰ ۳۷۵,۷۰۰ ۳۸۸,۴۱۳ ۲,۸۶۴,۱۴۴,۹۶۲,۸۱۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۷,۴۰۷,۶۴۳ ۷,۳۷۴,۱۹۰ ۱,۹۲۲ ۰ ۷۶۴,۱۱۳ ۱۶,۱۸۹ ۳۷۵,۷۰۰ ۳۸۸,۴۱۳ ۲,۸۶۴,۲۳۱,۱۱۵,۵۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۷,۴۰۶,۵۲۷ ۷,۳۷۴,۴۱۲ ۱,۸۴۵ ۳۹۲ ۷۶۴,۱۱۳ ۳۰ ۳۵۹,۵۱۱ ۴۰۴,۶۰۲ ۲,۹۸۳,۷۰۱,۷۹۴,۸۹۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۷,۳۷۷,۲۸۶ ۷,۳۴۵,۹۳۹ ۱,۸۸۰ ۲,۰۸۵ ۷۶۳,۷۲۱ ۴۷۷ ۳۵۹,۴۸۱ ۴۰۴,۲۴۰ ۲,۹۶۹,۵۲۲,۵۳۹,۵۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۷,۳۷۷,۴۳۷ ۷,۳۴۵,۹۵۷ ۱,۸۸۷ ۳ ۷۶۱,۶۳۶ ۲۵ ۳۵۹,۰۰۴ ۴۰۲,۶۳۲ ۲,۹۵۷,۷۱۷,۲۸۴,۸۲۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۷,۴۰۰,۶۱۹ ۷,۳۶۹,۵۹۹ ۱,۸۸۷ ۲۷۸ ۷۶۱,۶۳۳ ۱۶۲ ۳۵۸,۹۷۹ ۴۰۲,۶۵۴ ۲,۹۶۷,۳۹۸,۴۲۴,۸۴۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۷,۳۴۲,۲۰۶ ۷,۳۱۱,۵۷۶ ۱,۸۸۸ ۰ ۷۶۱,۳۵۵ ۰ ۳۵۸,۸۱۷ ۴۰۲,۵۳۸ ۲,۹۴۳,۱۸۷,۱۹۲,۶۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۷,۲۹۷,۹۱۷ ۷,۲۶۷,۵۵۸ ۱,۸۸۷ ۰ ۷۶۱,۳۵۵ ۰ ۳۵۸,۸۱۷ ۴۰۲,۵۳۸ ۲,۹۲۵,۴۶۸,۱۳۵,۳۹۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۷,۲۹۸,۱۱۹ ۷,۲۶۷,۷۶۰ ۱,۸۸۷ ۰ ۷۶۱,۳۵۵ ۱۱۲ ۳۵۸,۸۱۷ ۴۰۲,۵۳۸ ۲,۹۲۵,۵۴۹,۴۹۶,۹۳۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۷,۲۹۸,۳۰۵ ۷,۲۶۷,۹۵۴ ۱,۸۸۸ ۱ ۷۶۱,۳۵۵ ۴۲ ۳۵۸,۷۰۵ ۴۰۲,۶۵۰ ۲,۹۲۶,۴۴۱,۸۵۲,۷۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۷,۲۰۸,۳۷۴ ۷,۱۷۸,۶۶۵ ۱,۸۸۷ ۰ ۷۶۱,۳۵۴ ۲۵۷ ۳۵۸,۶۶۳ ۴۰۲,۶۹۱ ۲,۸۹۰,۷۸۳,۹۰۱,۸۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۷,۱۳۲,۴۲۱ ۷,۱۰۳,۲۵۴ ۱,۸۸۶ ۱۲ ۷۶۱,۳۵۴ ۴,۰۲۹ ۳۵۸,۴۰۶ ۴۰۲,۹۴۸ ۲,۸۶۲,۲۴۱,۹۴۷,۵۴۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۷,۱۳۰,۹۰۲ ۷,۱۰۲,۰۱۳ ۱,۸۶۷ ۰ ۷۶۱,۳۴۲ ۸۹۹ ۳۵۴,۳۷۷ ۴۰۶,۹۶۵ ۲,۸۹۰,۲۷۰,۷۷۹,۷۴۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۷,۲۱۲,۲۰۹ ۷,۱۸۲,۸۳۸ ۱,۸۶۳ ۰ ۷۶۱,۳۴۲ ۰ ۳۵۳,۴۷۸ ۴۰۷,۸۶۴ ۲,۹۲۹,۶۲۱,۱۶۱,۵۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۷,۱۶۶,۲۲۲ ۷,۱۳۶,۸۱۴ ۱,۸۶۳ ۰ ۷۶۱,۳۴۲ ۰ ۳۵۳,۴۷۸ ۴۰۷,۸۶۴ ۲,۹۱۰,۸۴۹,۶۴۲,۶۱۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۷,۱۶۶,۴۱۹ ۷,۱۳۷,۰۱۱ ۱,۸۶۳ ۱ ۷۶۱,۳۴۲ ۷۳۱ ۳۵۳,۴۷۸ ۴۰۷,۸۶۴ ۲,۹۱۰,۹۲۹,۸۰۷,۸۱۲