صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۱۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۸۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۲۸۲,۶۸۶,۷۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۴۴,۴۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۲۰,۳۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۰۵,۷۳۹
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۹۴۴,۴۴۷ ۲,۹۲۰,۳۹۹ ۱۴,۶۶۰- ۸۴ ۱۰۵,۵۱۸ ۱۰۲ ۵۱,۳۱۹ ۵۴,۱۹۹ ۱۵۸,۲۸۲,۶۸۶,۷۲۴
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۹۵۳,۲۹۷ ۲,۹۲۹,۱۴۲ ۱۴,۶۵۶- ۰ ۱۰۵,۴۳۴ ۰ ۵۱,۲۱۷ ۵۴,۲۱۷ ۱۵۸,۸۰۹,۲۶۹,۴۳۵
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۹۴۸,۳۵۸ ۲,۹۲۴,۳۶۱ ۱۴,۶۵۵- ۰ ۱۰۵,۴۳۴ ۰ ۵۱,۲۱۷ ۵۴,۲۱۷ ۱۵۸,۵۵۰,۰۶۸,۵۴۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۹۴۸,۲۹۹ ۲,۹۲۴,۳۰۲ ۱۴,۶۵۵- ۱۸۵ ۱۰۵,۴۳۴ ۱۰۰ ۵۱,۲۱۷ ۵۴,۲۱۷ ۱۵۸,۵۴۶,۸۹۵,۹۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۹۴۸,۰۸۹ ۲,۹۲۴,۰۵۴ ۱۴,۶۷۸- ۲۰۱ ۱۰۵,۲۴۹ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۴,۱۳۲ ۱۵۸,۲۸۴,۸۹۷,۵۶۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۵۴,۹۰۷ ۲,۹۳۰,۶۷۴ ۱۴,۷۳۳- ۰ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۸,۰۵۴,۱۶۴,۷۰۶
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۹۴۲,۶۱۲ ۲,۹۱۸,۵۴۷ ۱۴,۷۳۳- ۰ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۷,۴۰۰,۱۴۴,۸۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۹۴۲,۵۵۴ ۲,۹۱۸,۴۸۸ ۱۴,۷۳۲- ۰ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۷,۳۹۷,۰۰۲,۱۶۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۹۴۶,۱۹۱ ۲,۹۲۲,۲۱۱ ۱۴,۷۳۳- ۰ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۷,۵۹۷,۷۴۱,۹۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۹۰۳,۷۴۰ ۲,۸۸۰,۳۵۰ ۱۴,۷۳۳- ۰ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۵,۳۴۰,۱۶۲,۴۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۹۰۳,۶۸۰ ۲,۸۸۰,۲۹۰ ۱۴,۷۳۳- ۱۰۳ ۱۰۵,۰۴۸ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۹۳۱ ۱۵۵,۳۳۶,۹۰۷,۱۳۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۹۰۳,۶۱۹ ۲,۸۸۰,۱۸۵ ۱۴,۷۶۱- ۰ ۱۰۴,۹۴۵ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۸۲۸ ۱۵۵,۰۳۴,۵۸۸,۹۴۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۸۶۵,۹۱۶ ۲,۸۴۳,۰۱۶ ۱۴,۷۶۱- ۴ ۱۰۴,۹۴۵ ۰ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۸۲۸ ۱۵۳,۰۳۳,۸۷۷,۵۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۸۴۰,۷۷۵ ۲,۸۱۸,۲۱۹ ۵,۹۸۹- ۰ ۱۰۴,۹۴۱ ۱۲ ۵۱,۱۱۷ ۵۳,۸۲۴ ۱۵۱,۶۸۷,۸۲۵,۰۷۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۸۲۵,۵۵۶ ۲,۸۰۲,۹۶۴ ۵,۹۸۸- ۸۱ ۱۰۴,۹۴۱ ۱۰۰ ۵۱,۱۰۵ ۵۳,۸۳۶ ۱۵۰,۹۰۰,۳۵۳,۶۱۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۷۸۹,۲۵۸ ۲,۷۶۷,۲۱۴ ۵,۹۸۶- ۰ ۱۰۴,۸۶۰ ۰ ۵۱,۰۰۵ ۵۳,۸۵۵ ۱۴۹,۰۲۸,۲۸۴,۰۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۷۵۷,۷۱۳ ۲,۷۳۶,۰۸۵ ۵,۹۸۵- ۰ ۱۰۴,۸۶۰ ۰ ۵۱,۰۰۵ ۵۳,۸۵۵ ۱۴۷,۳۵۱,۸۷۵,۶۵۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۷۵۷,۶۴۷ ۲,۷۳۶,۰۱۹ ۵,۹۸۵- ۰ ۱۰۴,۸۶۰ ۰ ۵۱,۰۰۵ ۵۳,۸۵۵ ۱۴۷,۳۴۸,۳۲۶,۶۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲,۷۵۷,۵۸۱ ۲,۷۳۵,۹۵۴ ۵,۹۸۶- ۰ ۱۰۴,۸۶۰ ۰ ۵۱,۰۰۵ ۵۳,۸۵۵ ۱۴۷,۳۴۴,۷۹۰,۳۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲,۷۵۲,۶۷۶ ۲,۷۳۱,۰۹۶ ۱۷,۹۶۳- ۷۶ ۱۰۴,۸۶۰ ۳۴ ۵۱,۰۰۵ ۵۳,۸۵۵ ۱۴۷,۰۸۳,۱۷۴,۴۴۸