اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 62,384
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,616
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,533,899,816
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,604,432
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,595,504
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,580,286
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,آلفا ,احسان احمدی ,علی اسکینی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/28 1,604,432 1,595,504 15,218- 14 90,876 0 28,492 62,384 99,533,899,816
  2 1397/08/27 1,592,797 1,583,937 15,220- 0 90,862 0 28,492 62,370 98,790,174,062
  3 1397/08/26 1,613,792 1,604,712 15,221- 0 90,862 0 28,492 62,370 100,085,868,546
  4 1397/08/25 1,621,658 1,612,495 15,221- 0 90,862 0 28,492 62,370 100,571,310,964
  5 1397/08/24 1,621,528 1,612,366 15,221- 0 90,862 0 28,492 62,370 100,563,237,063
  6 1397/08/23 1,621,399 1,612,236 15,220- 0 90,862 0 28,492 62,370 100,555,173,887
  7 1397/08/22 1,635,019 1,625,518 15,221- 0 90,862 0 28,492 62,370 101,383,550,801
  8 1397/08/21 1,622,230 1,612,476 15,221- 3 90,862 0 28,492 62,370 100,570,136,385
  9 1397/08/20 1,611,808 1,602,571 15,222- 0 90,859 0 28,492 62,367 99,947,522,150
  10 1397/08/19 1,622,295 1,613,311 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 100,617,369,019
  11 1397/08/18 1,630,157 1,621,343 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,118,295,802
  12 1397/08/17 1,630,027 1,621,213 15,222- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,110,183,041
  13 1397/08/16 1,629,897 1,621,083 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,102,080,978
  14 1397/08/15 1,629,767 1,620,953 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,093,989,616
  15 1397/08/14 1,623,195 1,614,511 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 100,692,233,441
  16 1397/08/13 1,614,214 1,605,614 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 100,137,326,012
  17 1397/08/12 1,621,253 1,612,126 15,222- 0 90,859 0 28,492 62,367 100,543,453,793
  18 1397/08/11 1,629,803 1,620,580 15,222- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,070,690,054
  19 1397/08/10 1,629,676 1,620,453 15,222- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,062,771,988
  20 1397/08/09 1,629,549 1,620,326 15,221- 0 90,859 0 28,492 62,367 101,054,864,618