اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,048
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,952
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 89,873,928,613
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,740,243
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,726,751
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,723,067
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : علی اسکینی ,احسان احمدی ,حسین احمدی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 1,740,243 1,726,751 3,684- 0 90,940 0 38,892 52,048 89,873,928,613
  2 1397/11/29 1,742,145 1,729,683 9,935- 0 90,940 0 38,892 52,048 90,026,563,013
  3 1397/11/28 1,745,481 1,733,727 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 90,237,022,606
  4 1397/11/27 1,758,307 1,746,416 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 90,897,441,460
  5 1397/11/26 1,761,817 1,749,887 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,078,122,658
  6 1397/11/25 1,761,743 1,749,812 9,935- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,074,238,665
  7 1397/11/24 1,761,668 1,749,738 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,070,363,035
  8 1397/11/23 1,765,375 1,753,401 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,261,017,058
  9 1397/11/22 1,772,725 1,760,669 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,639,298,800
  10 1397/11/21 1,772,651 1,760,596 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,635,482,413
  11 1397/11/20 1,790,905 1,778,779 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,581,870,769
  12 1397/11/19 1,790,832 1,778,706 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,578,089,993
  13 1397/11/18 1,790,760 1,778,634 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,574,317,581
  14 1397/11/17 1,790,687 1,778,561 9,935- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,570,553,531
  15 1397/11/16 1,785,935 1,773,854 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,325,554,459
  16 1397/11/15 1,782,436 1,770,385 9,936- 0 90,940 0 38,892 52,048 92,144,973,745
  17 1397/11/14 1,764,036 1,752,169 22,322- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,196,866,741
  18 1397/11/13 1,767,192 1,755,296 21,887- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,359,624,877
  19 1397/11/12 1,764,124 1,752,254 21,751- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,201,309,839
  20 1397/11/11 1,764,045 1,752,174 21,750- 0 90,940 0 38,892 52,048 91,197,176,560