صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۱۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۶,۸۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۸۰,۶۰۹,۴۴۵,۵۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۴۳,۳۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۱۳,۸۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۱۶,۱۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۷,۳۶۷,۰۳۰ ۷,۳۳۷,۵۴۹ ۲,۲۹۹ ۰ ۷۵۷,۲۷۶ ۴۵۴ ۳۴۴,۱۰۰ ۴۱۳,۱۷۶ ۳,۰۳۱,۶۹۹,۰۷۱,۱۰۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۷,۲۴۳,۳۷۹ ۷,۲۱۳,۸۹۸ ۲,۲۹۹ ۰ ۷۵۷,۲۷۶ ۴۵۴ ۳۴۴,۱۰۰ ۴۱۳,۱۷۶ ۲,۹۸۰,۶۰۹,۴۴۵,۵۳۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۷,۳۹۳,۲۵۳ ۷,۳۶۳,۵۷۹ ۲,۲۹۶ ۱۷۱ ۷۵۷,۲۷۶ ۱۴۱ ۳۴۳,۶۴۶ ۴۱۳,۶۳۰ ۳,۰۴۵,۷۹۷,۱۵۳,۷۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۷,۴۸۱,۳۴۸ ۷,۴۴۴,۵۶۲ ۱,۹۴۱ ۰ ۷۵۷,۱۰۵ ۰ ۳۴۳,۵۰۵ ۴۱۳,۶۰۰ ۳,۰۷۹,۰۷۰,۹۳۵,۰۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۷,۴۷۹,۵۹۴ ۷,۴۴۲,۴۷۷ ۱,۹۴۰ ۰ ۷۵۷,۱۰۵ ۰ ۳۴۳,۵۰۵ ۴۱۳,۶۰۰ ۳,۰۷۸,۲۰۸,۳۲۱,۷۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۷,۴۷۹,۸۵۵ ۷,۴۴۲,۷۳۸ ۱,۹۴۰ ۸ ۷۵۷,۱۰۵ ۱۸,۹۷۸ ۳۴۳,۵۰۵ ۴۱۳,۶۰۰ ۳,۰۷۸,۳۱۶,۳۱۰,۶۹۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۷,۴۷۸,۴۸۸ ۷,۴۴۲,۹۹۹ ۱,۸۵۵ ۸۰ ۷۵۷,۰۹۷ ۱۰ ۳۲۴,۵۲۷ ۴۳۲,۵۷۰ ۳,۲۱۹,۶۱۷,۹۰۰,۸۶۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۷,۴۴۲,۱۰۲ ۷,۴۰۴,۱۵۶ ۱,۸۵۶ ۵ ۷۵۷,۰۱۷ ۱,۶۰۷ ۳۲۴,۵۱۷ ۴۳۲,۵۰۰ ۳,۲۰۲,۲۹۷,۴۹۱,۳۴۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۷,۳۴۰,۳۶۹ ۷,۳۰۳,۲۵۴ ۱,۸۴۹ ۰ ۷۵۷,۰۱۲ ۱,۳۸۷ ۳۲۲,۹۱۰ ۴۳۴,۱۰۲ ۳,۱۷۰,۳۵۷,۲۱۸,۹۲۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۷,۳۴۹,۵۷۲ ۷,۳۱۲,۴۸۸ ۱,۸۴۳ ۱۳ ۷۵۷,۰۱۲ ۵۰,۴۹۷ ۳۲۱,۵۲۳ ۴۳۵,۴۸۹ ۳,۱۸۴,۵۰۸,۲۵۳,۲۱۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۷,۳۷۹,۷۸۶ ۷,۳۴۶,۲۹۷ ۱,۶۵۱ ۰ ۷۵۶,۹۹۹ ۰ ۲۷۱,۰۲۶ ۴۸۵,۹۷۳ ۳,۵۷۰,۱۰۱,۹۳۵,۷۸۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۷,۳۵۶,۴۰۹ ۷,۳۲۳,۰۸۱ ۱۹۶- ۰ ۷۵۶,۹۹۹ ۰ ۲۷۱,۰۲۶ ۴۸۵,۹۷۳ ۳,۵۵۸,۸۱۹,۴۰۱,۵۶۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۷,۳۵۶,۶۴۹ ۷,۳۲۳,۳۲۱ ۱۹۶- ۶۳۲ ۷۵۶,۹۹۹ ۹۱۰ ۲۷۱,۰۲۶ ۴۸۵,۹۷۳ ۳,۵۵۸,۹۳۶,۰۸۲,۶۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۷,۳۵۶,۸۲۰ ۷,۳۲۳,۵۱۱ ۱۹۶- ۱۳۴ ۷۵۶,۳۶۷ ۲,۵۰۷ ۲۷۰,۱۱۶ ۴۸۶,۲۵۱ ۳,۵۶۱,۰۶۴,۴۶۰,۵۴۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۷,۴۰۷,۳۲۷ ۷,۳۷۴,۰۳۹ ۱۹۴- ۱۵۱ ۷۵۶,۲۳۳ ۱۵۵ ۲۶۷,۶۰۹ ۴۸۸,۶۲۴ ۳,۶۰۳,۱۳۲,۳۸۶,۲۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۷,۴۵۶,۹۳۲ ۷,۴۲۳,۳۱۳ ۱۹۵- ۴۱ ۷۵۶,۰۸۲ ۶۸ ۲۶۷,۴۵۴ ۴۸۸,۶۲۸ ۳,۶۲۷,۲۳۸,۴۶۸,۶۴۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۷,۵۲۰,۷۲۶ ۷,۴۸۶,۶۲۳ ۱۹۵- ۲۲۱ ۷۵۶,۰۴۱ ۴۷ ۲۶۷,۳۸۶ ۴۸۸,۶۵۵ ۳,۶۵۸,۳۷۵,۶۴۷,۲۷۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۷,۵۵۱,۸۸۱ ۷,۵۱۷,۵۲۸ ۱۹۵- ۰ ۷۵۵,۸۲۰ ۰ ۲۶۷,۳۳۹ ۴۸۸,۴۸۱ ۳,۶۷۲,۱۶۹,۳۶۶,۴۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۷,۵۵۰,۵۵۲ ۷,۵۱۶,۳۷۱ ۱,۲۰۶ ۰ ۷۵۵,۸۲۰ ۰ ۲۶۷,۳۳۹ ۴۸۸,۴۸۱ ۳,۶۷۱,۶۰۴,۵۵۸,۲۶۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۷,۵۵۰,۷۹۹ ۷,۵۱۶,۶۱۹ ۱,۲۰۵ ۰ ۷۵۵,۸۲۰ ۱۴۱ ۲۶۷,۳۳۹ ۴۸۸,۴۸۱ ۳,۶۷۱,۷۲۵,۴۹۰,۳۶۳