صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۳۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۸,۵۷۶,۴۵۱,۳۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۳۳,۷۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۰۳,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۰۷,۸۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳,۷۳۳,۷۷۲ ۳,۷۰۳,۴۶۶ ۴,۴۰۲ ۱,۵۵۵ ۱۶۶,۷۲۱ ۸۰ ۸۴,۳۵۷ ۸۳,۳۲۱ ۳۰۸,۵۷۶,۴۵۱,۳۵۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳,۷۰۷,۵۲۷ ۳,۶۷۷,۱۳۵ ۴,۴۸۳ ۱,۵۹۱ ۱۶۵,۱۶۶ ۶۰۲ ۸۴,۲۷۷ ۸۱,۸۴۶ ۳۰۰,۹۵۸,۸۳۲,۰۹۱
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳,۶۷۹,۵۵۶ ۳,۶۴۹,۴۹۹ ۴,۹۷۶ ۳,۶۳۸ ۱۶۳,۵۷۵ ۰ ۸۳,۶۷۵ ۸۰,۸۵۷ ۲۹۵,۰۸۷,۵۱۰,۲۸۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳,۶۴۶,۷۹۱ ۳,۶۱۹,۴۷۴ ۵,۲۱۱ ۰ ۱۵۹,۹۳۷ ۰ ۸۳,۶۷۵ ۷۷,۲۱۹ ۲۷۹,۴۹۲,۱۹۷,۸۵۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳,۶۰۴,۶۲۸ ۳,۵۷۸,۸۴۹ ۵,۲۱۱ ۰ ۱۵۹,۹۳۷ ۰ ۸۳,۶۷۵ ۷۷,۲۱۹ ۲۷۶,۳۵۵,۱۵۸,۰۶۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳,۶۰۴,۶۲۶ ۳,۵۷۸,۸۴۷ ۵,۲۱۰ ۱۰,۳۷۰ ۱۵۹,۹۳۷ ۱ ۸۳,۶۷۵ ۷۷,۲۱۹ ۲۷۶,۳۵۴,۹۵۷,۳۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۳,۶۰۴,۶۲۲ ۳,۵۷۴,۸۴۴ ۶,۰۱۸ ۴,۳۶۴ ۱۴۹,۵۶۷ ۰ ۸۳,۶۷۴ ۶۶,۸۵۰ ۲۳۸,۹۷۸,۳۰۴,۳۶۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳,۵۴۸,۶۲۹ ۳,۵۲۱,۳۰۷ ۶,۴۳۹ ۴۱۹ ۱۴۵,۲۰۳ ۲,۰۵۳ ۸۳,۶۷۴ ۶۲,۴۸۶ ۲۲۰,۰۳۲,۳۸۹,۸۳۵
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳,۵۱۷,۶۸۸ ۳,۴۹۲,۲۵۰ ۶,۲۷۵ ۷۳۹ ۱۴۴,۷۸۴ ۳۰ ۸۱,۶۲۱ ۶۴,۱۲۰ ۲۲۳,۹۲۳,۰۶۱,۰۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳,۵۳۲,۳۵۳ ۳,۵۰۶,۲۶۸ ۶,۳۴۵ ۱,۰۴۷ ۱۴۴,۰۴۵ ۰ ۸۱,۵۹۱ ۶۳,۴۱۱ ۲۲۲,۳۳۵,۹۶۸,۳۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳,۵۲۳,۹۷۱ ۳,۴۹۷,۵۶۲ ۶,۴۵۱ ۰ ۱۴۲,۹۹۸ ۰ ۸۱,۵۹۱ ۶۲,۳۶۴ ۲۱۸,۱۲۱,۹۳۲,۶۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳,۵۰۵,۲۳۴ ۳,۴۷۹,۰۸۹ ۶,۴۵۲ ۰ ۱۴۲,۹۹۸ ۰ ۸۱,۵۹۱ ۶۲,۳۶۴ ۲۱۶,۹۶۹,۹۲۲,۶۱۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳,۵۰۵,۲۰۹ ۳,۴۷۹,۰۶۴ ۶,۴۵۱ ۵۷۸ ۱۴۲,۹۹۸ ۰ ۸۱,۵۹۱ ۶۲,۳۶۴ ۲۱۶,۹۶۸,۳۲۷,۶۷۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳,۵۰۵,۱۸۳ ۳,۴۷۸,۷۹۴ ۶,۵۱۲ ۳۴۹ ۱۴۲,۴۲۰ ۰ ۸۱,۵۹۱ ۶۱,۷۸۶ ۲۱۴,۹۴۰,۷۴۹,۴۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳,۵۰۲,۸۸۳ ۳,۴۷۵,۸۷۷ ۷,۴۷۸ ۲,۰۹۶ ۱۴۲,۰۷۱ ۳۳ ۸۱,۵۹۱ ۶۱,۴۳۷ ۲۱۳,۵۴۷,۴۵۳,۷۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳,۴۷۸,۲۷۵ ۳,۴۴۹,۹۱۲ ۱۷,۳۲۹ ۳۸۰ ۱۳۹,۹۷۵ ۱۰ ۸۱,۵۵۸ ۵۹,۳۷۴ ۲۰۴,۸۳۵,۰۷۶,۵۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳,۴۲۲,۸۶۳ ۳,۳۹۵,۱۲۳ ۱۵,۱۸۴ ۵۱۲ ۱۳۹,۵۹۵ ۰ ۸۱,۵۴۸ ۵۹,۰۰۴ ۲۰۰,۳۲۵,۸۱۶,۷۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۳,۴۴۱,۴۵۲ ۳,۴۱۳,۲۰۱ ۷,۲۰۲ ۰ ۱۳۹,۰۸۳ ۰ ۸۱,۵۴۸ ۵۸,۴۹۲ ۱۹۹,۶۴۴,۹۴۷,۱۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۳,۴۲۸,۱۸۷ ۳,۴۰۰,۶۴۲ ۷,۲۰۲ ۰ ۱۳۹,۰۸۳ ۰ ۸۱,۵۴۸ ۵۸,۴۹۲ ۱۹۸,۹۱۰,۳۴۵,۳۸۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۳,۴۲۸,۱۳۷ ۳,۴۰۰,۵۹۲ ۷,۲۰۳ ۵۴۰ ۱۳۹,۰۸۳ ۰ ۸۱,۵۴۸ ۵۸,۴۹۲ ۱۹۸,۹۰۷,۴۲۳,۶۳۵