صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۱,۲۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۷۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۱۹,۶۰۱,۸۸۰,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۰۳,۹۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۸۱,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۸۲,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۶,۰۰۳,۹۹۲ ۵,۹۸۱,۱۵۱ ۱,۱۷۳ ۰ ۵۸۹,۳۲۸ ۰ ۱۶۸,۰۷۱ ۴۲۱,۲۵۷ ۲,۵۱۹,۶۰۱,۸۸۰,۴۱۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۶,۰۷۶,۸۳۴ ۶,۰۵۳,۷۲۲ ۱,۱۷۲ ۰ ۵۸۹,۳۲۸ ۰ ۱۶۸,۰۷۱ ۴۲۱,۲۵۷ ۲,۵۵۰,۱۷۲,۷۴۲,۲۸۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۶,۰۷۶,۹۸۷ ۶,۰۵۳,۸۷۵ ۱,۱۷۲ ۹۱۳ ۵۸۹,۳۲۸ ۷۶ ۱۶۸,۰۷۱ ۴۲۱,۲۵۷ ۲,۵۵۰,۲۳۷,۰۱۱,۳۰۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۶,۰۷۷,۱۲۸ ۶,۰۵۳,۹۶۹ ۱,۱۷۵ ۰ ۵۸۸,۴۱۵ ۰ ۱۶۷,۹۹۵ ۴۲۰,۴۲۰ ۲,۵۴۵,۲۰۹,۸۴۱,۰۲۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۶,۱۳۴,۹۴۳ ۶,۱۱۱,۴۷۸ ۱,۱۷۴ ۰ ۵۸۸,۴۱۵ ۰ ۱۶۷,۹۹۵ ۴۲۰,۴۲۰ ۲,۵۶۹,۳۸۷,۳۹۲,۵۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۶,۱۳۵,۰۹۷ ۶,۱۱۱,۶۳۱ ۱,۱۷۵ ۳,۵۵۶ ۵۸۸,۴۱۵ ۶۷۵ ۱۶۷,۹۹۵ ۴۲۰,۴۲۰ ۲,۵۶۹,۴۵۱,۸۷۳,۱۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۶,۱۳۴,۹۱۸ ۶,۱۱۱,۲۹۰ ۱,۱۸۳ ۱,۳۶۰ ۵۸۴,۸۵۹ ۵۰۴ ۱۶۷,۳۲۰ ۴۱۷,۵۳۹ ۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۹۸,۹۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۶,۱۹۰,۳۲۰ ۶,۱۶۶,۳۸۶ ۱,۱۸۵ ۶۷ ۵۸۳,۴۹۹ ۱۶۲ ۱۶۶,۸۱۶ ۴۱۶,۶۸۳ ۲,۵۶۹,۴۲۸,۲۶۹,۷۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۶,۱۶۸,۴۳۷ ۶,۱۴۴,۷۹۳ ۱,۱۸۵ ۱,۷۰۳ ۵۸۳,۴۳۲ ۳,۳۷۳ ۱۶۶,۶۵۴ ۴۱۶,۷۷۸ ۲,۵۶۱,۰۱۴,۶۰۷,۶۶۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۶,۱۰۴,۴۱۲ ۶,۰۸۱,۴۲۵ ۱,۱۸۰ ۳,۲۷۸ ۵۸۱,۷۲۹ ۶۷ ۱۶۳,۲۸۱ ۴۱۸,۴۴۸ ۲,۵۴۴,۷۶۰,۱۴۱,۱۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۶,۱۰۹,۵۸۹ ۶,۰۸۶,۰۸۶ ۱,۱۸۹ ۰ ۵۷۸,۴۵۱ ۰ ۱۶۳,۲۱۴ ۴۱۵,۲۳۷ ۲,۵۲۷,۱۶۷,۸۸۸,۹۰۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۶,۱۸۳,۰۰۰ ۶,۱۵۸,۹۱۸ ۱,۱۹۰ ۰ ۵۷۸,۴۵۱ ۰ ۱۶۳,۲۱۴ ۴۱۵,۲۳۷ ۲,۵۵۷,۴۱۰,۸۲۴,۵۶۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۶,۱۸۳,۱۶۴ ۶,۱۵۹,۰۸۲ ۱,۱۹۰ ۲۴,۴۷۱ ۵۷۸,۴۵۱ ۴۳۷ ۱۶۳,۲۱۴ ۴۱۵,۲۳۷ ۲,۵۵۷,۴۷۸,۹۱۸,۰۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۶,۱۸۳,۲۷۵ ۶,۱۵۷,۷۱۴ ۱,۲۶۳ ۷۷۶ ۵۵۳,۹۸۰ ۹۵۹ ۱۶۲,۷۷۷ ۳۹۱,۲۰۳ ۲,۴۰۸,۹۱۶,۲۷۰,۲۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۶,۱۶۱,۳۳۴ ۶,۱۳۶,۳۲۷ ۱,۲۶۲ ۶۹۰ ۵۵۳,۲۰۴ ۱,۹۸۲ ۱۶۱,۸۱۸ ۳۹۱,۳۸۶ ۲,۴۰۱,۶۷۲,۳۵۱,۷۹۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۶,۲۲۲,۸۸۵ ۶,۱۹۹,۳۱۶ ۱,۲۵۸ ۱,۶۶۳ ۵۵۲,۵۱۴ ۶۶۵ ۱۵۹,۸۳۶ ۳۹۲,۶۷۸ ۲,۴۳۴,۳۳۵,۱۲۰,۵۳۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۶,۲۵۶,۷۱۶ ۶,۲۳۳,۲۳۹ ۴۳۶- ۱,۶۳۴ ۵۵۰,۸۵۱ ۳,۵۶۷ ۱۵۹,۱۷۱ ۳۹۱,۶۸۰ ۲,۴۴۱,۴۳۵,۱۳۲,۱۸۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۶,۱۷۱,۴۴۹ ۶,۱۴۷,۶۲۵ ۶۰۳- ۰ ۵۴۹,۲۱۷ ۰ ۱۵۵,۶۰۴ ۳۹۳,۶۱۳ ۲,۴۱۹,۷۸۵,۲۴۶,۴۷۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۶,۰۵۵,۸۸۹ ۶,۰۳۲,۸۷۵ ۶۰۳- ۰ ۵۴۹,۲۱۷ ۰ ۱۵۵,۶۰۴ ۳۹۳,۶۱۳ ۲,۳۷۴,۶۱۸,۱۸۶,۱۰۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۶,۰۵۶,۰۵۰ ۶,۰۳۳,۰۳۷ ۶۰۴- ۱,۵۵۱ ۵۴۹,۲۱۷ ۱,۱۵۳ ۱۵۵,۶۰۴ ۳۹۳,۶۱۳ ۲,۳۷۴,۶۸۱,۶۷۹,۶۵۲