صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۸,۲۲۶,۶۸۲,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۲۹,۶۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۹۴,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۰۰,۵۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳,۳۲۹,۶۶۲ ۳,۲۹۴,۲۳۶ ۶,۳۶۰ ۰ ۱۳۲,۹۲۶ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۴۵ ۲۱۸,۲۲۶,۶۸۲,۴۳۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳,۳۹۵,۲۲۰ ۳,۳۵۸,۸۲۵ ۶,۳۵۹ ۰ ۱۳۲,۹۲۶ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۴۵ ۲۲۲,۵۰۵,۳۳۱,۸۹۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳,۳۹۵,۲۲۸ ۳,۳۵۸,۸۳۳ ۶,۳۵۹ ۰ ۱۳۲,۹۲۶ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۴۵ ۲۲۲,۵۰۵,۸۹۴,۰۱۶
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳,۳۹۵,۲۳۷ ۳,۳۵۸,۸۴۲ ۶,۳۵۹ ۲۴ ۱۳۲,۹۲۶ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۴۵ ۲۲۲,۵۰۶,۴۶۶,۴۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳,۳۹۵,۲۴۶ ۳,۳۵۸,۸۳۷ ۶,۳۶۲ ۰ ۱۳۲,۹۰۲ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۲۱ ۲۲۲,۴۲۵,۵۶۳,۱۶۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۳۸۴,۴۰۸ ۳,۳۴۸,۱۲۲ ۶,۳۶۲ ۰ ۱۳۲,۹۰۲ ۰ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۲۱ ۲۲۱,۷۱۵,۹۸۳,۴۶۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۴۲۵,۸۹۳ ۳,۳۸۸,۹۸۸ ۱۴,۶۰۸- ۸۳ ۱۳۲,۹۰۲ ۱۳ ۶۷,۶۳۸ ۶۶,۲۲۱ ۲۲۴,۴۲۲,۱۵۰,۱۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۴۴۰,۹۳۱ ۳,۴۰۳,۸۴۵ ۲۰,۰۷۲- ۳۱ ۱۳۲,۸۱۹ ۰ ۶۷,۶۲۵ ۶۶,۱۵۱ ۲۲۵,۱۶۷,۷۳۰,۵۲۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۳۲۹,۶۶۷ ۳,۲۹۴,۱۳۲ ۲۰,۰۸۱- ۰ ۱۳۲,۷۸۸ ۰ ۶۷,۶۲۵ ۶۶,۱۲۰ ۲۱۷,۸۰۷,۹۸۵,۴۱۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۲۶۴,۲۱۹ ۳,۲۲۹,۶۰۶ ۲۰,۰۸۱- ۰ ۱۳۲,۷۸۸ ۰ ۶۷,۶۲۵ ۶۶,۱۲۰ ۲۱۳,۵۴۱,۵۲۰,۵۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۲۶۴,۲۲۲ ۳,۲۲۹,۶۰۸ ۲۰,۰۸۱- ۴۰۱ ۱۳۲,۷۸۸ ۱۶۰ ۶۷,۶۲۵ ۶۶,۱۲۰ ۲۱۳,۵۴۱,۶۷۵,۷۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۲۶۳,۹۰۶ ۳,۲۲۹,۱۶۵ ۲۰,۱۵۴- ۳۳۸ ۱۳۲,۳۸۷ ۴۷ ۶۷,۴۶۵ ۶۵,۸۷۹ ۲۱۲,۷۳۴,۱۸۱,۲۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۲۹۷,۵۵۴ ۳,۲۶۲,۶۳۰ ۲۰,۲۴۳- ۱۳۳ ۱۳۲,۰۴۹ ۱ ۶۷,۴۱۸ ۶۵,۵۸۸ ۲۱۳,۹۸۹,۳۹۸,۴۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۳۳۳,۹۴۷ ۳,۲۹۸,۳۹۷ ۲۰,۲۸۴- ۴۵ ۱۳۱,۹۱۶ ۳۵ ۶۷,۴۱۷ ۶۵,۴۵۶ ۲۱۵,۸۹۹,۸۸۱,۲۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۳۰۰,۹۶۴ ۳,۲۶۵,۸۶۶ ۲۰,۲۸۸- ۱۰۴ ۱۳۱,۸۷۱ ۳۵۰ ۶۷,۳۸۲ ۶۵,۴۴۶ ۲۱۳,۷۳۷,۸۴۸,۰۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۳۴۴,۵۸۲ ۳,۳۰۸,۹۷۹ ۲۰,۲۱۲- ۰ ۱۳۱,۷۶۷ ۰ ۶۷,۰۳۲ ۶۵,۶۹۲ ۲۱۷,۳۷۳,۴۴۱,۱۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳,۳۳۶,۲۱۲ ۳,۳۰۰,۴۲۴ ۲۰,۲۱۱- ۰ ۱۳۱,۷۶۷ ۰ ۶۷,۰۳۲ ۶۵,۶۹۲ ۲۱۶,۸۱۱,۴۶۹,۳۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳,۳۳۶,۲۱۹ ۳,۳۰۰,۴۳۱ ۲۰,۲۱۱- ۹۱ ۱۳۱,۷۶۷ ۲۵ ۶۷,۰۳۲ ۶۵,۶۹۲ ۲۱۶,۸۱۱,۹۳۱,۷۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳,۳۳۶,۱۷۵ ۳,۳۰۰,۳۵۱ ۲۰,۲۳۲- ۱۹۷ ۱۳۱,۶۷۶ ۰ ۶۷,۰۰۷ ۶۵,۶۲۶ ۲۱۶,۵۸۸,۸۴۹,۲۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳,۳۳۷,۲۳۰ ۳,۳۰۱,۲۷۰ ۱۲,۱۷۲- ۳۴۸ ۱۳۱,۴۷۹ ۰ ۶۷,۰۰۷ ۶۵,۴۲۹ ۲۱۵,۹۹۸,۸۲۳,۹۳۴