صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۳,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۶,۵۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۵۶,۷۲۵,۴۶۳,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۴۴۹,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۲۴,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۴۲۴,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۶,۴۴۹,۹۴۱ ۶,۴۲۴,۲۰۸ ۶,۴۲۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۳۱ ۵۰۱,۶۳۴ ۲۷۳,۴۵۴ ۱,۷۵۶,۷۲۵,۴۶۳,۱۸۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۶,۴۶۱,۰۴۰ ۶,۴۳۵,۲۳۵ ۶,۴۳۵,۲۳۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۶۰۳ ۲۷۳,۴۸۵ ۱,۷۵۹,۹۴۰,۲۴۸,۵۹۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۶,۴۸۳,۸۵۷ ۶,۴۵۷,۸۴۶ ۶,۴۵۷,۸۴۶ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۶۰۳ ۲۷۳,۴۸۵ ۱,۷۶۶,۱۲۴,۰۶۵,۲۱۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۶,۴۸۳,۹۷۷ ۶,۴۵۷,۹۶۶ ۶,۴۵۷,۹۶۶ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۶۰ ۵۰۱,۶۰۳ ۲۷۳,۴۸۵ ۱,۷۶۶,۱۵۶,۸۶۷,۸۸۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۶,۴۸۴,۰۹۱ ۶,۴۵۸,۰۸۶ ۶,۴۵۸,۰۸۶ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۶ ۵۰۱,۵۴۳ ۲۷۳,۵۴۵ ۱,۷۶۶,۵۷۷,۰۹۰,۵۴۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۶,۴۹۱,۵۱۳ ۶,۴۶۵,۴۴۵ ۶,۴۶۵,۴۴۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۳ ۵۰۱,۵۳۷ ۲۷۳,۵۵۱ ۱,۷۶۸,۶۲۸,۸۹۳,۳۶۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۶,۵۰۸,۳۰۰ ۶,۴۸۲,۰۷۵ ۶,۴۸۲,۰۷۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۷۳,۱۹۷,۴۳۰,۴۵۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۶,۴۹۶,۱۶۸ ۶,۴۶۹,۹۸۵ ۶,۴۶۹,۹۸۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۶۹,۸۹۰,۲۴۸,۲۵۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۶,۴۹۶,۲۸۸ ۶,۴۷۰,۱۰۵ ۶,۴۷۰,۱۰۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۶۹,۹۲۲,۹۸۲,۲۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۶,۴۹۶,۴۱۰ ۶,۴۷۰,۲۲۷ ۶,۴۷۰,۲۲۷ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۶۹,۹۵۶,۴۷۲,۶۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۶,۴۹۶,۵۳۳ ۶,۴۷۰,۳۵۰ ۶,۴۷۰,۳۵۰ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۶۹,۹۸۹,۹۹۶,۴۲۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۶,۴۹۶,۶۵۵ ۶,۴۷۰,۴۷۲ ۶,۴۷۰,۴۷۲ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۴۹ ۵۰۱,۵۳۴ ۲۷۳,۵۵۴ ۱,۷۷۰,۰۲۳,۵۵۴,۳۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۶,۵۰۴,۹۰۸ ۶,۴۷۸,۶۸۵ ۶,۴۷۸,۶۸۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۷ ۵۰۱,۴۸۵ ۲۷۳,۶۰۳ ۱,۷۷۲,۵۸۷,۷۰۲,۸۲۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۶,۵۳۵,۶۱۹ ۶,۵۰۹,۱۷۸ ۶,۵۰۹,۱۷۸ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱ ۵۰۱,۴۷۸ ۲۷۳,۶۱۰ ۱,۷۸۰,۹۷۶,۳۰۲,۲۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۶,۵۹۸,۱۳۸ ۶,۵۷۱,۲۵۸ ۶,۵۷۱,۲۵۸ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۳۹ ۵۰۱,۴۷۷ ۲۷۳,۶۱۱ ۱,۷۹۷,۹۶۸,۴۵۷,۶۹۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۶,۶۳۳,۶۹۷ ۶,۶۰۶,۵۹۷ ۶,۶۰۶,۵۹۷ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۴۳۸ ۲۷۳,۶۵۰ ۱,۸۰۷,۸۹۵,۱۸۳,۱۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۶,۶۳۸,۲۲۱ ۶,۶۱۱,۰۵۵ ۶,۶۱۱,۰۵۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۱,۴۳۸ ۲۷۳,۶۵۰ ۱,۸۰۹,۱۱۵,۲۲۷,۶۶۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۶,۶۳۸,۳۵۲ ۶,۶۱۱,۱۸۶ ۶,۶۱۱,۱۸۶ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۴ ۵۰۱,۴۳۸ ۲۷۳,۶۵۰ ۱,۸۰۹,۱۵۱,۱۳۸,۶۸۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۶,۶۳۸,۴۸۳ ۶,۶۱۱,۳۱۸ ۶,۶۱۱,۳۱۸ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱۶۰ ۵۰۱,۴۳۴ ۲۷۳,۶۵۴ ۱,۸۰۹,۲۱۳,۵۲۹,۷۴۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۶,۶۶۹,۱۷۶ ۶,۶۴۱,۷۹۱ ۶,۶۴۱,۷۹۱ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱۱۱ ۵۰۱,۲۷۴ ۲۷۳,۸۱۴ ۱,۸۱۸,۶۱۵,۴۵۴,۵۹۶
  مشاهده همه