صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۵,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۴,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۴۲,۰۶۵,۷۷۵,۵۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۸۷,۲۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۵۱,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۵۲,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۷,۷۸۷,۲۷۹ ۷,۷۵۱,۶۳۳ ۱,۱۸۸ ۱۱۵ ۷۳۷,۷۸۹ ۴۱۹ ۲۴۲,۱۴۳ ۴۹۵,۶۴۶ ۳,۸۴۲,۰۶۵,۷۷۵,۵۷۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۷,۸۲۲,۹۹۹ ۷,۷۸۵,۳۷۱ ۱,۱۸۷ ۶۷۶ ۷۳۷,۶۷۴ ۲۳۴ ۲۴۱,۷۲۴ ۴۹۵,۹۵۰ ۳,۸۶۱,۱۵۴,۵۴۱,۵۶۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۷,۷۶۷,۸۹۵ ۷,۷۳۰,۴۷۰ ۱,۱۸۹ ۰ ۷۳۶,۹۹۸ ۰ ۲۴۱,۴۹۰ ۴۹۵,۵۰۸ ۳,۸۳۰,۵۰۹,۸۸۶,۲۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۷,۶۷۳,۱۰۲ ۷,۶۳۶,۳۵۴ ۱,۱۳۱ ۰ ۷۳۶,۹۹۸ ۰ ۲۴۱,۴۹۰ ۴۹۵,۵۰۸ ۳,۷۸۳,۸۷۴,۴۰۴,۵۹۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۷,۶۷۳,۳۵۹ ۷,۶۳۶,۶۱۱ ۱,۱۳۱ ۲۰۵ ۷۳۶,۹۹۸ ۱,۸۵۵ ۲۴۱,۴۹۰ ۴۹۵,۵۰۸ ۳,۷۸۴,۰۰۲,۰۳۵,۷۰۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۷,۶۷۳,۳۳۶ ۷,۶۳۶,۷۱۰ ۱,۱۲۸ ۲۶۹ ۷۳۶,۷۹۳ ۵۰۹ ۲۳۹,۶۳۵ ۴۹۷,۱۵۸ ۳,۷۹۶,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۷,۷۱۹,۸۱۱ ۷,۶۸۲,۹۷۶ ۱,۱۲۷ ۳,۲۹۹ ۷۳۶,۵۲۴ ۷۰۲ ۲۳۹,۱۲۶ ۴۹۷,۳۹۸ ۳,۸۲۱,۴۹۶,۸۳۹,۴۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۷,۷۰۹,۷۰۱ ۷,۶۷۲,۹۹۳ ۱,۱۳۲ ۳۲۱ ۷۳۳,۲۲۵ ۱,۵۶۹ ۲۳۸,۴۲۴ ۴۹۴,۸۰۱ ۳,۷۹۶,۶۰۴,۵۵۲,۸۱۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۷,۷۲۴,۶۱۰ ۷,۶۸۷,۹۸۷ ۱,۱۲۹ ۱,۰۳۱ ۷۳۲,۹۰۴ ۱۲۷ ۲۳۶,۸۵۵ ۴۹۶,۰۴۹ ۳,۸۱۳,۶۱۸,۰۲۰,۱۷۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۷,۷۶۳,۶۶۰ ۷,۷۲۶,۶۷۱ ۱,۱۳۲ ۰ ۷۳۱,۸۷۳ ۰ ۲۳۶,۷۲۸ ۴۹۵,۱۴۵ ۳,۸۲۵,۸۲۲,۵۵۷,۰۸۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۷,۷۳۶,۲۶۱ ۷,۶۹۹,۳۳۲ ۱,۱۳۲ ۰ ۷۳۱,۸۷۳ ۰ ۲۳۶,۷۲۸ ۴۹۵,۱۴۵ ۳,۸۱۲,۲۸۵,۹۶۸,۸۲۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۷,۷۳۶,۵۱۳ ۷,۶۹۹,۵۸۴ ۱,۱۳۲ ۶۳۴ ۷۳۱,۸۷۳ ۱,۵۶۲ ۲۳۶,۷۲۸ ۴۹۵,۱۴۵ ۳,۸۱۲,۴۱۰,۷۲۳,۹۴۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۷,۷۳۶,۵۰۷ ۷,۶۹۹,۶۴۸ ۱,۱۲۹ ۲,۱۱۷ ۷۳۱,۲۳۹ ۶,۴۰۱ ۲۳۵,۱۶۶ ۴۹۶,۰۷۳ ۳,۸۱۹,۵۸۷,۲۸۸,۲۸۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۷,۸۳۰,۰۴۹ ۷,۷۹۰,۶۲۳ ۶۰۸- ۵۵۱ ۷۲۹,۱۲۲ ۸۳۳ ۲۲۸,۷۶۵ ۵۰۰,۳۵۷ ۳,۸۹۸,۰۹۲,۵۳۲,۱۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۷,۹۰۳,۸۲۱ ۷,۸۶۳,۶۲۴ ۶۰۷- ۱,۳۵۵ ۷۲۸,۵۷۱ ۲۸۱ ۲۲۷,۹۳۲ ۵۰۰,۶۳۹ ۳,۹۳۶,۸۳۶,۸۸۳,۹۶۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۷,۸۸۹,۰۵۹ ۷,۸۴۸,۹۱۷ ۱,۰۸۸ ۳۷۶ ۷۲۷,۲۱۶ ۱,۷۷۵ ۲۲۷,۶۵۱ ۴۹۹,۵۶۵ ۳,۹۲۱,۰۴۴,۳۳۲,۶۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۷,۸۵۵,۲۹۷ ۷,۸۱۶,۳۴۳ ۶۸۳- ۰ ۷۲۶,۸۴۰ ۰ ۲۲۵,۸۷۶ ۵۰۰,۹۶۴ ۳,۹۱۵,۷۰۶,۲۳۹,۰۲۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۷,۷۵۵,۷۲۷ ۷,۷۱۶,۹۳۸ ۶۸۳- ۰ ۷۲۶,۸۴۰ ۰ ۲۲۵,۸۷۶ ۵۰۰,۹۶۴ ۳,۸۶۵,۹۰۷,۹۹۵,۹۲۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۷,۷۵۵,۹۸۳ ۷,۷۱۷,۱۹۴ ۶۸۳- ۱۰۷ ۷۲۶,۸۴۰ ۶۹۶ ۲۲۵,۸۷۶ ۵۰۰,۹۶۴ ۳,۸۶۶,۰۳۶,۳۰۰,۶۲۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۷,۷۵۶,۰۴۵ ۷,۷۱۷,۳۰۱ ۶۸۲- ۱,۳۸۸ ۷۲۶,۷۳۳ ۲,۴۵۰ ۲۲۵,۱۸۰ ۵۰۱,۵۵۳ ۳,۸۷۰,۶۳۵,۳۹۷,۰۸۲