صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۶,۰۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۳,۹۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۹,۵۶۵,۸۹۸,۶۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۷۷۲,۹۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۷۳۸,۰۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۷۳۸,۰۸۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۶,۷۷۲,۹۸۷ ۶,۷۳۸,۰۸۸ ۰ ۱ ۷۶۴,۸۱۹ ۸۰ ۴۴۸,۷۷۰ ۳۱۶,۰۴۹ ۲,۱۲۹,۵۶۵,۸۹۸,۶۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۶,۷۵۳,۲۲۸ ۶,۷۱۸,۴۶۹ ۰ ۷۴ ۷۶۴,۸۱۸ ۵۷۶ ۴۴۸,۶۹۰ ۳۱۶,۱۲۸ ۲,۱۲۳,۸۹۶,۲۸۵,۸۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۶,۷۸۱,۶۸۱ ۶,۷۴۶,۷۳۷ ۰ ۰ ۷۶۴,۷۴۴ ۰ ۴۴۸,۱۱۴ ۳۱۶,۶۳۰ ۲,۱۳۶,۲۱۹,۲۵۸,۸۹۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۶,۷۸۱,۲۹۵ ۶,۷۴۶,۵۷۰ ۰ ۰ ۷۶۴,۷۴۴ ۰ ۴۴۸,۱۱۴ ۳۱۶,۶۳۰ ۲,۱۳۶,۱۶۶,۴۲۲,۹۳۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۶,۷۸۱,۴۹۸ ۶,۷۴۶,۷۷۳ ۰ ۱ ۷۶۴,۷۴۴ ۲۵۷ ۴۴۸,۱۱۴ ۳۱۶,۶۳۰ ۲,۱۳۶,۲۳۰,۶۸۶,۵۴۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۶,۷۸۱,۶۷۳ ۶,۷۴۶,۹۷۶ ۰ ۷۴ ۷۶۴,۷۴۳ ۲۶۴ ۴۴۷,۸۵۷ ۳۱۶,۸۸۶ ۲,۱۳۸,۰۲۲,۱۸۱,۵۰۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۶,۶۸۶,۷۵۶ ۶,۶۵۲,۷۲۱ ۰ ۲ ۷۶۴,۶۶۹ ۸۱۷ ۴۴۷,۵۹۳ ۳۱۷,۰۷۶ ۲,۱۰۹,۴۱۸,۲۱۰,۳۰۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۶,۷۴۲,۰۰۱ ۶,۷۰۷,۴۰۹ ۰ ۱۷ ۷۶۴,۶۶۷ ۱۶۸ ۴۴۶,۷۷۶ ۳۱۷,۸۹۱ ۲,۱۳۲,۲۲۴,۸۹۶,۰۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۶,۸۲۲,۸۵۹ ۶,۷۸۷,۷۱۷ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۵۰ ۲۳۷ ۴۴۶,۶۰۸ ۳۱۸,۰۴۲ ۲,۱۵۸,۷۷۸,۹۵۷,۵۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۶,۹۲۷,۳۷۹ ۶,۸۹۱,۵۳۸ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۵۰ ۰ ۴۴۶,۳۷۱ ۳۱۸,۲۷۹ ۲,۱۹۳,۴۳۱,۷۵۲,۰۵۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۶,۹۰۲,۸۷۹ ۶,۸۶۷,۰۳۱ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۵۰ ۰ ۴۴۶,۳۷۱ ۳۱۸,۲۷۹ ۲,۱۸۵,۶۳۱,۷۲۸,۷۷۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۶,۹۰۳,۰۹۷ ۶,۸۶۷,۲۴۹ ۰ ۱ ۷۶۴,۶۵۰ ۷۱۸ ۴۴۶,۳۷۱ ۳۱۸,۲۷۹ ۲,۱۸۵,۷۰۱,۱۲۳,۵۱۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۶,۹۰۳,۲۳۴ ۶,۸۶۷,۴۶۷ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۴۹ ۱,۰۶۲ ۴۴۵,۶۵۳ ۳۱۸,۹۹۶ ۲,۱۹۰,۶۹۴,۴۹۸,۰۹۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۶,۹۵۳,۰۳۱ ۶,۹۱۷,۰۳۸ ۰ ۲ ۷۶۴,۶۴۹ ۸۷۴ ۴۴۴,۵۹۱ ۳۲۰,۰۵۸ ۲,۲۱۳,۸۵۳,۴۵۱,۴۰۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۶,۹۸۶,۵۸۱ ۶,۹۵۰,۴۵۹ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۴۰,۲۲۹ ۴۴۳,۷۱۷ ۳۲۰,۹۳۰ ۲,۲۳۰,۶۱۰,۶۶۶,۶۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۶,۹۹۰,۱۶۶ ۶,۹۵۸,۰۱۵ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۳۱ ۴۰۳,۴۸۸ ۳۶۱,۱۵۹ ۲,۵۱۲,۹۴۹,۶۷۸,۱۸۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۷,۰۱۳,۶۸۶ ۶,۹۸۱,۳۱۷ ۰ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۰ ۴۰۳,۴۵۷ ۳۶۱,۱۹۰ ۲,۵۲۱,۵۸۱,۷۷۹,۶۰۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۷,۰۳۲,۴۸۸ ۶,۹۹۹,۸۷۷ ۲,۵۴۲ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۰ ۴۰۳,۴۵۷ ۳۶۱,۱۹۰ ۲,۵۲۸,۲۸۵,۶۵۰,۴۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۷,۰۳۲,۶۹۲ ۷,۰۰۰,۰۸۱ ۲,۵۴۲ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۰ ۴۰۳,۴۵۷ ۳۶۱,۱۹۰ ۲,۵۲۸,۳۵۹,۲۳۵,۴۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۷,۰۳۲,۸۹۶ ۷,۰۰۰,۲۸۵ ۲,۵۴۲ ۰ ۷۶۴,۶۴۷ ۰ ۴۰۳,۴۵۷ ۳۶۱,۱۹۰ ۲,۵۲۸,۴۳۲,۸۵۵,۳۹۶