اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/17
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,087
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,913
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,331,129,001
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,570,638
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,562,630
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,540,137
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,آلفا ,احسان احمدی ,علی اسکینی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/17 1,570,638 1,562,630 22,493- 0 90,929 0 31,842 59,087 92,331,129,001
  2 1397/09/16 1,564,452 1,556,992 22,493- 0 90,929 0 31,842 59,087 91,998,000,460
  3 1397/09/15 1,564,304 1,556,845 22,493- 2 90,929 0 31,842 59,087 91,989,273,483
  4 1397/09/14 1,564,157 1,556,697 22,494- 3 90,927 0 31,842 59,085 91,977,428,505
  5 1397/09/13 1,561,306 1,552,124 16,067- 2 90,924 3,350 31,842 59,082 91,702,608,106
  6 1397/09/12 1,563,173 1,554,452 15,206- 1 90,922 0 28,492 62,430 97,044,431,264
  7 1397/09/11 1,544,166 1,535,636 15,207- 0 90,921 0 28,492 62,429 95,868,202,387
  8 1397/09/10 1,529,679 1,521,296 15,206- 0 90,921 0 28,492 62,429 94,972,982,647
  9 1397/09/09 1,555,774 1,547,115 15,206- 0 90,921 0 28,492 62,429 96,584,866,398
  10 1397/09/08 1,555,643 1,546,985 15,206- 7 90,921 0 28,492 62,429 96,576,725,698
  11 1397/09/07 1,555,513 1,546,854 15,208- 0 90,914 0 28,492 62,422 96,557,706,643
  12 1397/09/06 1,564,939 1,556,177 15,208- 3 90,914 0 28,492 62,422 97,139,676,839
  13 1397/09/05 1,559,277 1,550,556 15,209- 0 90,911 0 28,492 62,419 96,784,165,409
  14 1397/09/04 1,583,861 1,574,681 15,209- 4 90,911 0 28,492 62,419 98,290,009,543
  15 1397/09/03 1,583,736 1,574,555 15,209- 0 90,907 0 28,492 62,415 98,275,874,335
  16 1397/09/02 1,599,152 1,589,811 15,209- 0 90,907 0 28,492 62,415 99,228,082,988
  17 1397/09/01 1,599,028 1,589,688 15,210- 20 90,907 0 28,492 62,415 99,220,354,182
  18 1397/08/30 1,598,902 1,589,559 15,215- 0 90,887 0 28,492 62,395 99,180,519,424
  19 1397/08/29 1,604,567 1,595,188 15,215- 11 90,887 0 28,492 62,395 99,531,728,732
  20 1397/08/28 1,604,432 1,595,504 15,218- 14 90,876 0 28,492 62,384 99,533,899,816