صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۲,۶۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۷,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۰۹,۸۹۸,۲۴۶,۸۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۸۱۷,۳۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۷۹,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۷۹,۸۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۷,۸۱۷,۳۰۸ ۷,۷۷۹,۱۱۲ ۷۵۶ ۳۴۱ ۷۲۵,۳۴۵ ۹۰۷ ۲۲۲,۷۳۰ ۵۰۲,۶۱۵ ۳,۹۰۹,۸۹۸,۲۴۶,۸۸۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۷,۸۱۳,۲۵۶ ۷,۷۷۷,۱۷۰ ۷۵۵ ۱,۲۰۳ ۷۲۵,۰۰۴ ۶۸۱ ۲۲۱,۸۲۳ ۵۰۳,۱۸۱ ۳,۹۱۳,۳۲۴,۰۸۶,۲۱۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۷,۸۰۶,۴۲۱ ۷,۷۷۰,۳۱۳ ۱,۱۳۴ ۲,۹۸۶ ۷۲۳,۸۰۱ ۱,۶۶۶ ۲۲۱,۱۴۲ ۵۰۲,۶۵۹ ۳,۹۰۵,۸۱۷,۷۵۷,۹۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۷,۶۴۱,۵۵۵ ۷,۶۰۶,۶۶۹ ۱,۱۳۷ ۰ ۷۲۰,۸۱۵ ۰ ۲۱۹,۴۷۶ ۵۰۱,۳۳۹ ۳,۸۱۳,۵۱۹,۷۳۷,۹۲۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۷,۶۶۳,۰۲۳ ۷,۶۲۸,۰۲۵ ۱,۱۳۷ ۰ ۷۲۰,۸۱۵ ۰ ۲۱۹,۴۷۶ ۵۰۱,۳۳۹ ۳,۸۲۴,۲۲۶,۶۲۶,۵۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۷,۶۶۳,۲۵۰ ۷,۶۲۸,۲۵۲ ۱,۱۳۷ ۷۸,۵۶۸ ۷۲۰,۸۱۵ ۵۳۳ ۲۱۹,۴۷۶ ۵۰۱,۳۳۹ ۳,۸۲۴,۳۴۰,۴۶۱,۰۶۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۷,۶۶۳,۹۸۶ ۷,۶۲۲,۵۰۰ ۱,۳۴۶ ۷۸۷ ۶۴۲,۲۴۷ ۹۸۱ ۲۱۸,۹۴۳ ۴۲۳,۳۰۴ ۳,۲۲۶,۶۳۴,۶۰۶,۴۹۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷,۶۹۴,۵۸۵ ۷,۶۵۵,۷۲۹ ۱,۳۴۶ ۶,۲۸۹ ۶۴۱,۴۶۰ ۹۹۰ ۲۱۷,۹۶۲ ۴۲۳,۴۹۸ ۳,۲۴۲,۱۸۶,۰۳۸,۳۲۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷,۷۴۳,۳۳۴ ۷,۷۰۵,۵۴۱ ۱,۳۶۳ ۲,۱۰۷ ۶۳۵,۱۷۱ ۱,۷۵۸ ۲۱۶,۹۷۲ ۴۱۸,۱۹۹ ۳,۲۲۲,۴۴۹,۷۲۵,۳۲۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷,۵۸۹,۰۴۴ ۷,۵۵۲,۴۸۷ ۱,۳۶۴ ۲۰۰ ۶۳۳,۰۶۴ ۱,۵۳۵ ۲۱۵,۲۱۴ ۴۱۷,۸۵۰ ۳,۱۵۵,۸۰۶,۸۳۷,۲۶۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۷,۴۹۴,۸۸۶ ۷,۴۵۷,۴۳۱ ۱,۳۶۰ ۰ ۶۳۲,۸۶۴ ۰ ۲۱۳,۶۷۹ ۴۱۹,۱۸۵ ۳,۱۲۶,۰۴۳,۲۱۴,۵۸۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۷,۴۹۸,۷۱۶ ۷,۴۶۱,۴۴۱ ۱,۳۵۹ ۰ ۶۳۲,۸۶۴ ۰ ۲۱۳,۶۷۹ ۴۱۹,۱۸۵ ۳,۱۲۷,۷۲۴,۰۳۰,۲۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۷,۴۹۸,۹۵۶ ۷,۴۶۱,۶۸۲ ۱,۳۵۹ ۷۲۵ ۶۳۲,۸۶۴ ۳۵۷ ۲۱۳,۶۷۹ ۴۱۹,۱۸۵ ۳,۱۲۷,۸۲۴,۹۹۲,۲۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۷,۴۹۹,۱۴۱ ۷,۴۶۱,۸۳۳ ۱,۳۶۱ ۲۱۰ ۶۳۲,۱۳۹ ۴,۶۵۹ ۲۱۳,۳۲۲ ۴۱۸,۸۱۷ ۳,۱۲۵,۱۴۲,۵۳۶,۹۰۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۷,۳۵۴,۳۰۹ ۷,۳۱۸,۵۰۲ ۱,۳۴۶ ۱,۵۶۶ ۶۳۱,۹۲۹ ۷۵۳ ۲۰۸,۶۶۳ ۴۲۳,۲۶۶ ۳,۰۹۷,۶۷۳,۰۴۹,۴۲۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۷,۱۰۸,۱۳۸ ۷,۰۷۴,۱۵۵ ۱,۳۴۹ ۷۶۵ ۶۳۰,۳۶۳ ۲,۲۸۰ ۲۰۷,۹۱۰ ۴۲۲,۴۵۳ ۲,۹۸۸,۴۹۷,۸۰۶,۶۷۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۷,۱۲۱,۸۵۵ ۷,۰۸۷,۸۰۲ ۱,۳۴۴ ۱,۳۷۸ ۶۲۹,۵۹۸ ۷,۵۵۵ ۲۰۵,۶۳۰ ۴۲۳,۹۶۸ ۳,۰۰۵,۰۰۱,۳۳۸,۹۵۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۷,۱۸۰,۹۵۷ ۷,۱۴۶,۹۲۸ ۱,۳۲۵ ۰ ۶۲۸,۲۲۰ ۰ ۱۹۸,۰۷۵ ۴۳۰,۱۴۵ ۳,۰۷۴,۲۱۵,۴۸۹,۶۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۷,۱۲۶,۷۸۷ ۷,۰۹۳,۳۶۲ ۱,۳۲۵ ۰ ۶۲۸,۲۲۰ ۰ ۱۹۸,۰۷۵ ۴۳۰,۱۴۵ ۳,۰۵۱,۱۷۴,۳۷۵,۳۲۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۷,۱۲۷,۰۰۶ ۷,۰۹۳,۵۸۲ ۱,۳۲۴ ۶۰۰ ۶۲۸,۲۲۰ ۱,۵۰۵ ۱۹۸,۰۷۵ ۴۳۰,۱۴۵ ۳,۰۵۱,۲۶۸,۶۴۶,۰۳۰