اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,175
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,825
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,676,792,892
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,346,358
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,334,838
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,334,838
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/26 1,346,358 1,334,838 0 0 89,351 0 16,176 73,175 97,676,792,892
  2 1396/11/25 1,346,335 1,334,815 0 0 89,351 0 16,176 73,175 97,675,097,109
  3 1396/11/24 1,349,299 1,337,794 0 0 89,351 27 16,176 73,175 97,893,061,764
  4 1396/11/23 1,343,759 1,332,269 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,524,781,430
  5 1396/11/22 1,344,398 1,333,307 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,600,705,648
  6 1396/11/21 1,344,369 1,333,278 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,598,601,031
  7 1396/11/20 1,349,689 1,338,264 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,963,603,612
  8 1396/11/19 1,349,663 1,338,238 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,961,678,095
  9 1396/11/18 1,349,637 1,338,212 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,959,761,792
  10 1396/11/17 1,346,146 1,334,783 0 0 89,351 0 16,149 73,202 97,708,761,212
  11 1396/11/16 1,351,472 1,340,036 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,093,340,203
  12 1396/11/15 1,350,882 1,339,444 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,050,013,072
  13 1396/11/14 1,351,747 1,340,304 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,112,947,018
  14 1396/11/13 1,360,383 1,348,859 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,739,151,984
  15 1396/11/12 1,360,354 1,348,829 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,737,014,624
  16 1396/11/11 1,360,324 1,348,800 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,734,881,367
  17 1396/11/10 1,363,032 1,351,474 0 0 89,351 0 16,149 73,202 98,930,601,493
  18 1396/11/09 1,368,430 1,356,799 0 0 89,351 0 16,149 73,202 99,320,410,761
  19 1396/11/08 1,368,815 1,357,157 0 0 89,351 0 16,149 73,202 99,346,579,633
  20 1396/11/07 1,368,090 1,356,433 0 0 89,351 0 16,149 73,202 99,293,625,514
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق