اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 53,893
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,107
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 147,040,887,154
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,752,968
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,728,386
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,682,193
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم ,امین هاشمی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 2,752,968 2,728,386 46,193- 0 92,839 0 38,946 53,893 147,040,887,154
  2 1398/03/27 2,686,879 2,663,477 46,193- 37 92,839 0 38,946 53,893 143,542,744,461
  3 1398/03/26 2,633,501 2,610,837 34,934- 9 92,802 0 38,946 53,856 140,609,253,430
  4 1398/03/25 2,584,289 2,561,036 41,953- 0 92,793 0 38,946 53,847 137,904,120,514
  5 1398/03/24 2,545,366 2,522,684 50,604- 0 92,793 0 38,946 53,847 135,838,963,611
  6 1398/03/23 2,545,273 2,522,591 50,604- 0 92,793 0 38,946 53,847 135,833,977,265
  7 1398/03/22 2,545,181 2,522,499 50,604- 0 92,793 0 38,946 53,847 135,829,002,650
  8 1398/03/21 2,487,884 2,465,813 41,439- 0 92,793 0 38,946 53,847 132,776,639,930
  9 1398/03/20 2,485,879 2,463,832 43,066- 0 92,793 0 38,946 53,847 132,669,966,417
  10 1398/03/19 2,474,605 2,452,733 48,311- 0 92,793 0 38,946 53,847 132,072,296,459
  11 1398/03/18 2,431,895 2,410,347 52,543- 0 92,793 0 38,946 53,847 129,789,942,363
  12 1398/03/17 2,389,392 2,368,438 50,417- 0 92,793 0 38,946 53,847 127,533,275,043
  13 1398/03/16 2,389,309 2,368,355 50,417- 0 92,793 0 38,946 53,847 127,528,796,551
  14 1398/03/15 2,389,226 2,368,272 50,417- 0 92,793 0 38,946 53,847 127,524,327,811
  15 1398/03/14 2,389,143 2,368,189 50,416- 216 92,793 0 38,946 53,847 127,519,868,819
  16 1398/03/13 2,389,061 2,368,022 50,620- 0 92,577 0 38,946 53,631 126,999,381,790
  17 1398/03/12 2,329,543 2,309,606 42,499- 0 92,577 0 38,946 53,631 123,866,456,849
  18 1398/03/11 2,281,182 2,261,927 28,278- 0 92,577 0 38,946 53,631 121,309,420,734
  19 1398/03/10 2,311,259 2,291,640 28,278- 0 92,577 0 38,946 53,631 122,902,952,394
  20 1398/03/09 2,311,171 2,291,552 28,278- 0 92,577 0 38,946 53,631 122,898,248,768