اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/29 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/08/02 تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
1397/07/04 اساسنامه جدید صندوق تغییرات اساس نامه
1397/07/04 حذف رکن ضامن نقدشوندگی، تمدید دوره فعالیت و تصویب اساسنامه جدید تغییرات اساس نامه
1397/06/20 انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس تغییرات اساس نامه
1395/12/09 تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
1395/12/09 تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی راهبرد پیام تغییرات اساس نامه
1395/12/09 تغییرات در میزان مشارکت های سرمایه گذاران تغییرات اساس نامه