صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ 1400/09/15- ساعت :14:30- تعیین حسابرس صندوق
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ 1400/09/15- ساعت :14:30- تعیین حسابرس صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست