صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1400/09/15 ساعت 14:30
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1400/09/15 ساعت 14:30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست