صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۲۷۳ ۴۶.۶ ۷۴,۹۱۱ ۵۲.۷۷ ۸۷,۹۲۳ ۴۹.۶۷ ۷۳,۷۵۲ ۴۳.۴
اوراق ۲۲,۳۰۱ ۴۶.۶۶ ۵۶,۶۱۸ ۳۹.۸۸ ۷۰,۵۹۴ ۳۹.۸۸ ۷۴,۰۰۷ ۴۳.۵۵
وجه نقد ۱,۷۷۵ ۳.۷۱ ۴,۹۷۹ ۳.۵ ۹,۲۹۳ ۵.۲۵ ۷,۳۵۴ ۴.۳۲
سایر دارایی ها ۱,۸۴۹ ۳.۸۷ ۸,۴۳۸ ۵.۹۴ ۱۱,۳۴۸ ۶.۴۱ ۹,۸۲۵ ۵.۷۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳,۸۶۷ ۲۹.۰۱ ۶۳,۷۷۳ ۴۴.۹۳ ۷۳,۷۹۴ ۴۱.۶۹ ۶۰,۶۵۹ ۳۵.۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد