صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۶۷۸ ۴۷.۴ ۱۱۰,۰۳۱ ۵۲.۲ ۱۴۷,۱۱۳ ۵۴.۳۵ ۱۵۱,۰۵۶ ۵۴.۵
اوراق ۲۴,۸۰۷ ۴۵.۸ ۸۶,۲۱۵ ۴۰.۹ ۱۰۲,۸۷۶ ۳۸ ۱۰۹,۹۹۷ ۳۹.۶۸
وجه نقد ۲,۰۷۳ ۳.۸۲ ۹,۳۰۸ ۴.۴۱ ۱۵,۴۴۶ ۵.۷ ۱۰,۸۵۲ ۳.۹۱
سایر دارایی ها ۲,۱۹۴ ۴.۰۵ ۱۰,۵۵۷ ۵ ۱۰,۵۶۷ ۳.۹ ۱۰,۵۷۹ ۳.۸۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۶,۵۹۳ ۳۰.۶۳ ۸۳,۸۲۶ ۳۹.۷۶ ۱۱۱,۳۴۱ ۴۱.۱۳ ۱۱۹,۱۹۹ ۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد