ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,941 43.96 48,926 44.47 45,028 40.32 43,294 39.36
اوراق 16,007 50.48 58,913 53.54 64,125 57.43 63,784 57.99
وجه نقد 857 2.7 219 0.19 360 0.32 361 0.32
سایر دارایی ها 931 2.93 2,002 1.81 2,187 1.95 2,584 2.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,326 26.25 27,158 24.68 26,870 24.06 25,667 23.33
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi