صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱۵,۲۴۲ ۵۷.۱۸ ۱,۰۴۶,۰۹۸ ۵۴.۹۴ ۱,۰۲۶,۲۰۱ ۵۵.۰۹ ۹۶۵,۰۲۹ ۵۴.۶۸
اوراق ۲۱۲,۸۱۵ ۳۸.۶ ۸۰۸,۸۷۸ ۴۲.۴۸ ۷۷۶,۵۳۶ ۴۱.۶۸ ۷۶۸,۳۳۹ ۴۳.۵۳
وجه نقد ۱۳,۹۱۰ ۲.۵۲ ۱۴,۵۹۱ ۰.۷۷ ۳۰,۷۶۸ ۱.۶۵ ۵,۱۵۷ ۰.۲۹
سایر دارایی‌ها ۹,۳۴۳ ۱.۶۹ ۳۴,۴۹۲ ۱.۸۱ ۲۹,۲۵۲ ۱.۵۷ ۲۶,۴۰۴ ۱.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۷۵,۰۱۴ ۳۱.۷۴ ۷۲۳,۵۳۰ ۳۸ ۶۸۴,۸۸۸ ۳۶.۷۶ ۶۵۳,۹۲۰ ۳۷.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد