صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۵,۱۹۷ ۵۰.۷۷ ۱,۷۴۱,۱۷۳ ۵۴.۷۲ ۲,۳۴۰,۹۵۷ ۵۹.۷۹ ۲,۴۸۵,۹۸۸ ۶۳.۹۳
اوراق ۸۵,۶۷۲ ۴۱.۳۴ ۱,۲۵۳,۹۲۲ ۳۹.۴۱ ۱,۲۵۱,۳۴۷ ۳۱.۹۶ ۱,۳۲۲,۹۷۴ ۳۴.۰۲
وجه نقد ۱۳,۵۹۷ ۶.۵۶ ۱۶۲,۴۷۶ ۵.۱۱ ۲۹۳,۲۶۶ ۷.۴۹ ۴۹,۳۲۶ ۱.۲۷
سایر دارایی ها ۲,۶۹۹ ۱.۳ ۲۴,۱۹۷ ۰.۷۶ ۲۹,۹۰۷ ۰.۷۶ ۳۰,۰۳۰ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۸,۰۸۵ ۲۳.۲ ۶۶۹,۲۱۴ ۲۱.۰۳ ۹۴۸,۹۶۲ ۲۴.۲۴ ۱,۰۵۷,۹۸۰ ۲۷.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد