صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۶,۹۸۱ ۵۷.۵۶ ۱,۱۳۳,۶۶۵ ۵۷.۰۷ ۱,۰۲۸,۸۳۳ ۵۵.۶ ۹۷۶,۶۸۴ ۵۴.۱۸
اوراق ۱۶۸,۴۹۷ ۳۷.۷۴ ۸۰۴,۷۵۸ ۴۰.۵۲ ۷۷۵,۹۴۶ ۴۱.۹۳ ۷۷۷,۶۱۶ ۴۳.۱۴
وجه نقد ۱۴,۱۲۳ ۳.۱۶ ۱۷,۴۴۵ ۰.۸۸ ۱,۳۰۱ ۰.۰۷ ۶۰۱ ۰.۰۳
سایر دارایی ها ۶,۷۷۷ ۱.۵۲ ۳۰,۴۳۵ ۱.۵۳ ۴۴,۲۹۶ ۲.۳۹ ۴۷,۷۲۷ ۲.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۱,۸۴۹ ۲۹.۵۳ ۷۲۵,۰۸۸ ۳۶.۵ ۶۶۴,۸۷۲ ۳۵.۹۳ ۶۳۳,۹۸۲ ۳۵.۱۷
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد