ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,981 44.37 52,072 48.37 55,766 49.86 55,929 49.14
اوراق 18,051 50.11 49,238 45.74 46,781 41.82 46,609 40.95
وجه نقد 902 2.5 1,947 1.8 4,758 4.25 7,767 6.82
سایر دارایی ها 1,145 3.18 5,201 4.83 6,828 6.1 7,134 6.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,109 25.29 21,472 19.94 12,311 11 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد