صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۹۱,۸۵۱ ۳۲.۰۱ ۶۷۳,۶۲۵ ۳۳.۵۵ ۷۰۷,۱۴۰ ۳۳.۲ ۷۰۶,۸۲۰ ۳۲.۱۳
سایر سهام ۱۴۶,۳۳۹ ۲۴.۴۲ ۳۲۵,۷۲۶ ۱۶.۲۲ ۳۵۴,۰۵۹ ۱۶.۶۳ ۴۱۳,۷۸۱ ۱۸.۸۱
اوراق مشارکت ۲۳۶,۶۳۰ ۳۹.۴۸ ۹۴۸,۴۲۸ ۴۷.۲۴ ۱,۰۲۰,۰۹۸ ۴۷.۹ ۱,۰۲۷,۵۷۳ ۴۶.۷۱
اوراق سپرده ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴,۱۰۲ ۲.۳۵ ۲۰,۵۸۲ ۱.۰۳ ۱۳,۶۶۲ ۰.۶۴ ۱۷,۴۲۷ ۰.۷۹
سایر دارایی‌ها ۱۰,۳۷۰ ۱.۷۳ ۳۹,۴۶۰ ۱.۹۷ ۳۴,۶۸۹ ۱.۶۳ ۳۴,۲۴۲ ۱.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد