صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۸۲,۶۲۳ ۵۷.۳ ۱,۰۸۷,۴۷۰ ۵۵.۵۵ ۱,۲۳۵,۹۵۹ ۵۸.۵۳ ۱,۳۱۹,۰۱۰ ۶۰.۰۹
اوراق ۱۸۸,۲۶۶ ۳۸.۱۷ ۸۰۲,۹۲۰ ۴۱.۰۱ ۸۱۹,۹۰۸ ۳۸.۸۳ ۸۲۳,۰۳۷ ۳۷.۵
وجه نقد ۱۴,۰۱۸ ۲.۸۴ ۱۱,۴۹۸ ۰.۵۹ ۶,۳۱۱ ۰.۳ ۶,۹۹۶ ۰.۳۲
سایر دارایی‌ها ۸,۲۸۷ ۱.۶۸ ۵۵,۷۹۸ ۲.۸۵ ۴۹,۶۰۴ ۲.۳۵ ۴۵,۹۳۷ ۲.۰۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۰,۴۳۲ ۳۰.۵ ۷۳۵,۱۸۳ ۳۷.۵۵ ۸۵۸,۵۵۳ ۴۰.۶۶ ۹۱۶,۹۲۳ ۴۱.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد