ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,491 44.89 46,740 44.46 41,283 44.14 50,079 52.91
اوراق 19,998 48.55 45,168 42.96 40,283 43.07 39,459 41.69
وجه نقد 1,466 3.56 9,711 9.23 8,488 9.07 2,882 3.04
سایر دارایی ها 1,444 3.5 5,488 5.22 5,455 5.83 4,204 4.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,475 25.43 24,994 23.77 26,248 28.06 32,757 34.61
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد