ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,533 44.94 60,998 49.84 64,798 49.75 53,828 47.47
اوراق 19,111 48.98 48,690 39.78 50,190 38.54 48,110 42.42
وجه نقد 1,204 3.08 8,927 7.29 11,317 8.69 9,455 8.33
سایر دارایی ها 1,315 3.37 6,545 5.34 5,905 4.53 3,979 3.5
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,803 22.56 1,675 1.36 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد