صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۸,۰۰۰ ۴۶.۴۵ ۷۴۰,۷۳۷ ۴۴.۳۶ ۱,۱۱۸,۱۸۳ ۴۴.۶ ۱,۱۷۱,۰۰۷ ۴۵.۷۷
اوراق ۵۴,۶۷۲ ۴۳.۷۸ ۷۰۹,۲۸۲ ۴۲.۴۸ ۱,۱۴۴,۷۲۹ ۴۵.۶۶ ۱,۲۸۷,۳۷۶ ۵۰.۳۱
وجه نقد ۱۰,۰۰۸ ۸.۰۱ ۲۰۷,۰۹۰ ۱۲.۴ ۲۲۴,۸۸۱ ۸.۹۷ ۸۴,۱۶۰ ۳.۲۹
سایر دارایی ها ۲,۱۳۹ ۱.۷۱ ۱۲,۶۸۷ ۰.۷۶ ۱۹,۳۷۲ ۰.۷۷ ۱۶,۱۷۱ ۰.۶۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۸۲۲ ۲۳.۸۸ ۲۸۲,۷۸۸ ۱۶.۹۴ ۳۹۹,۵۷۶ ۱۵.۹۴ ۴۱۱,۰۲۴ ۱۶.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد