صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۳۱۱,۱۰۸ ۱۷.۶۳ % ۷۶۸,۳۳۹ ۴۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۷ ۰.۲۹ % ۲۶,۴۰۴ ۱.۵ % ۶۵۳,۹۲۰ ۳۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۳۱۳,۲۳۴ ۱۷.۶۳ % ۷۶۸,۴۸۱ ۴۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۷ ۰.۲۹ % ۲۶,۳۹۳ ۱.۴۹ % ۶۶۳,۱۲۹ ۳۷.۳۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۳۱۳,۷۷۳ ۱۷.۵۵ % ۷۶۶,۵۸۰ ۴۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۶ ۰.۳۱ % ۲۶,۳۸۳ ۱.۳۵ % ۶۷۶,۲۵۶ ۳۷.۸۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۳۱۵,۴۷۷ ۱۷.۳۵ % ۷۶۸,۲۴۴ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۶ ۰.۳ % ۲۶,۳۷۲ ۱.۳۳ % ۷۰۲,۸۴۸ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۸ ۰.۲۷ % ۲۶,۹۶۰ ۱.۴۸ % ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۴۹ ۱.۴۸ % ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۳۹ ۱.۴۸ % ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۳۷۱,۷۹۸ ۱۹.۸۶ % ۷۶۷,۶۵۵ ۴۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۲۹ ۱.۴۴ % ۷۰۰,۷۲۴ ۳۷.۴۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۳۷۶,۷۱۱ ۱۹.۸۵ % ۷۶۷,۶۳۹ ۴۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۴ ۱.۰۱ % ۲۶,۹۱۸ ۱.۴۲ % ۷۰۷,۶۶۸ ۳۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۳۴۹,۴۶۸ ۱۹.۰۲ % ۷۶۶,۳۳۸ ۴۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۴ ۱.۰۴ % ۲۶,۹۰۸ ۱.۴۶ % ۶۷۵,۲۳۱ ۳۶.۷۶ % ۰ ۰ %