ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/30 53,828 47.47 % 48,110 42.43 % 0 0 % 9,455 8.34 % 1,993 3.51 % 0 0 %
2 1397/07/29 54,288 47.69 % 48,093 42.25 % 0 0 % 9,455 8.31 % 1,990 3.49 % 0 0 %
3 1397/07/28 52,041 46.55 % 48,089 43.01 % 0 0 % 9,682 8.66 % 1,988 3.55 % 0 0 %
4 1397/07/27 48,858 44.45 % 47,995 43.67 % 0 0 % 9,682 8.81 % 3,377 4.88 % 0 0 %
5 1397/07/26 48,858 44.46 % 47,986 43.66 % 0 0 % 9,682 8.81 % 3,374 4.88 % 0 0 %
6 1397/07/25 48,858 41.36 % 47,977 40.62 % 0 0 % 13,362 11.31 % 7,927 8.39 % 0 0 %
7 1397/07/24 50,459 42.63 % 47,911 40.48 % 0 0 % 11,525 9.74 % 8,475 8.84 % 0 0 %
8 1397/07/23 54,097 46.08 % 47,858 40.77 % 0 0 % 8,342 7.11 % 7,100 7.74 % 0 0 %
9 1397/07/22 54,017 46.81 % 47,788 41.41 % 0 0 % 8,342 7.23 % 5,260 6.28 % 0 0 %
10 1397/07/21 54,815 47.38 % 47,696 41.23 % 0 0 % 8,342 7.21 % 4,831 5.89 % 0 0 %