صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۴۸۵,۹۸۸ ۶۳.۹۳ % ۱,۳۲۲,۹۷۴ ۳۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۲۶ ۱.۲۷ % ۳۰,۰۳۰ ۰.۷۷ % ۱,۰۵۷,۹۸۰ ۲۷.۲۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۵۰۳,۳۴۷ ۶۴.۳۱ % ۱,۳۲۳,۲۵۸ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۸۲ ۰.۹۳ % ۳۰,۰۱۵ ۰.۷۷ % ۱,۰۶۲,۰۸۴ ۲۷.۲۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۴۸۷,۵۴۷ ۶۴.۴ % ۱,۳۱۵,۰۲۶ ۳۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۱۹ ۰.۸۱ % ۲۹,۰۲۲ ۰.۷۵ % ۱,۰۴۵,۵۰۱ ۲۷.۰۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲,۴۴۱,۳۷۰ ۶۲.۸۷ % ۱,۳۱۲,۸۴۶ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۹,۷۰۸ ۲.۵۷ % ۲۹,۰۰۸ ۰.۷۵ % ۱,۰۲۵,۸۴۸ ۲۶.۴۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲,۴۴۱,۳۷۰ ۶۲.۸۷ % ۱,۳۱۲,۸۳۷ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۹,۷۰۸ ۲.۵۷ % ۲۸,۹۹۵ ۰.۷۵ % ۱,۰۲۵,۸۴۸ ۲۶.۴۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲,۴۴۱,۳۷۰ ۶۲.۸۸ % ۱,۳۱۲,۸۲۹ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۴۸ ۲.۵۶ % ۲۸,۹۸۱ ۰.۷۵ % ۱,۰۲۵,۸۴۸ ۲۶.۴۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲,۴۵۸,۷۸۳ ۶۳.۷۵ % ۱,۲۷۵,۰۶۸ ۳۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۴,۲۷۷ ۲.۴۴ % ۲۸,۶۰۱ ۰.۷۴ % ۱,۰۳۲,۳۱۷ ۲۶.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲,۴۴۳,۳۲۲ ۶۲.۶۶ % ۱,۱۴۸,۸۴۱ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۲۸۳ ۷.۱۴ % ۲۸,۵۸۷ ۰.۷۳ % ۱,۰۱۷,۸۱۹ ۲۶.۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲,۴۴۶,۸۴۹ ۶۰.۵۴ % ۱,۰۸۶,۸۳۳ ۲۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۷۵۰ ۱۱.۸۷ % ۲۸,۵۷۴ ۰.۷۱ % ۱,۰۱۱,۲۲۸ ۲۵.۰۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲,۴۷۰,۹۰۱ ۶۲.۲۸ % ۱,۰۱۲,۵۶۵ ۲۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۶۱۰ ۱۱.۴۸ % ۲۸,۵۶۱ ۰.۷۲ % ۱,۰۲۸,۱۳۴ ۲۵.۹۱ %