ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 70,871 54.9 % 51,270 39.72 % 0 0 % 3,434 2.66 % 3,514 5.57 % 59,633 46.2 %
2 1398/02/28 69,482 55.31 % 49,201 39.16 % 0 0 % 3,434 2.73 % 3,514 5.72 % 58,524 46.58 %
3 1398/02/27 68,154 54.83 % 49,200 39.58 % 0 0 % 3,434 2.76 % 3,513 5.79 % 57,096 45.93 %
4 1398/02/26 68,154 54.83 % 49,191 39.58 % 0 0 % 3,434 2.76 % 3,513 5.79 % 57,096 45.94 %
5 1398/02/25 68,154 54.84 % 49,182 39.57 % 0 0 % 3,434 2.76 % 3,512 5.79 % 57,096 45.94 %
6 1398/02/24 68,126 54.84 % 49,156 39.57 % 0 0 % 3,434 2.76 % 3,512 5.79 % 57,290 46.12 %
7 1398/02/23 67,347 54.89 % 49,156 40.06 % 0 0 % 2,684 2.19 % 3,512 5.86 % 55,283 45.06 %
8 1398/02/22 65,604 54.24 % 49,155 40.64 % 0 0 % 2,684 2.22 % 3,511 5.94 % 53,465 44.2 %
9 1398/02/21 66,804 55.08 % 49,044 40.44 % 0 0 % 1,918 1.58 % 3,511 5.93 % 54,496 44.94 %
10 1398/02/20 64,824 54.35 % 49,010 41.09 % 0 0 % 1,918 1.61 % 3,511 6.03 % 52,777 44.25 %