صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵۱,۰۵۶ ۵۴.۵ % ۱۰۹,۹۹۷ ۳۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۵۲ ۳.۹۲ % ۵,۲۵۰ ۳.۸۲ % ۱۱۹,۱۹۹ ۴۳.۰۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۵۵,۵۰۲ ۵۳.۹۱ % ۱۰۹,۸۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۵۲ ۶.۱۹ % ۵,۲۴۹ ۳.۶۷ % ۱۲۲,۳۳۹ ۴۲.۴۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۵۵,۵۰۲ ۵۳.۹۲ % ۱۰۹,۸۱۱ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۵۲ ۶.۱۹ % ۵,۲۴۸ ۳.۶۷ % ۱۲۲,۳۳۹ ۴۲.۴۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۵۵,۵۰۲ ۵۳.۹۲ % ۱۰۹,۸۰۳ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۵۲ ۶.۱۹ % ۵,۲۴۷ ۳.۶۷ % ۱۲۲,۳۳۹ ۴۲.۴۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵۵,۵۰۲ ۵۳.۹۳ % ۱۰۹,۷۹۴ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۲۰ ۶.۱۸ % ۵,۲۴۶ ۳.۶۷ % ۱۲۲,۳۳۹ ۴۲.۴۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵۴,۹۴۸ ۵۴.۰۴ % ۱۰۹,۶۲۹ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۲۷ ۵.۹ % ۵,۲۴۶ ۳.۶۹ % ۱۲۱,۱۰۱ ۴۲.۲۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵۷,۷۷۲ ۵۴.۵۲ % ۱۰۹,۵۰۱ ۳۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۵۱ ۵.۸۲ % ۵,۲۴۵ ۳.۶۵ % ۱۲۲,۶۴۳ ۴۲.۳۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵۸,۸۱۵ ۵۵.۴۸ % ۱۰۵,۳۴۷ ۳۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۵۱ ۵.۸۹ % ۵,۲۴۴ ۳.۶۹ % ۱۲۲,۶۰۳ ۴۲.۸۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۵۱,۶۵۰ ۵۴.۳۶ % ۱۰۵,۲۴۶ ۳۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۵۱ ۶.۰۴ % ۵,۲۴۳ ۳.۷۹ % ۱۱۵,۸۷۵ ۴۱.۵۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۴۷,۴۵۹ ۵۳.۷۳ % ۱۰۵,۱۶۲ ۳۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۶۱ ۶.۰۳ % ۵,۲۴۳ ۳.۸۵ % ۱۱۲,۲۸۰ ۴۰.۹۱ %