صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۱۷۱,۰۰۷ ۴۵.۷۷ % ۱,۲۸۷,۳۷۶ ۵۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۶۰ ۳.۲۹ % ۱۶,۱۷۱ ۰.۶۳ % ۴۱۱,۰۲۴ ۱۶.۰۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۱۸۵,۶۵۲ ۴۳.۵۸ % ۱,۲۸۸,۸۶۷ ۴۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۸۰۴ ۸.۴۵ % ۱۶,۱۶۵ ۰.۵۹ % ۴۱۷,۷۴۷ ۱۵.۳۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۱۸۵,۶۵۲ ۴۳.۵۸ % ۱,۲۸۸,۸۵۸ ۴۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۸۰۴ ۸.۴۵ % ۱۶,۱۶۰ ۰.۵۹ % ۴۱۷,۷۴۷ ۱۵.۳۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۱۸۵,۶۵۲ ۴۳.۵۸ % ۱,۲۸۸,۸۴۹ ۴۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۸۰۴ ۸.۴۵ % ۱۶,۱۵۴ ۰.۵۹ % ۴۱۷,۷۴۷ ۱۵.۳۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۲۰۸,۴۴۱ ۴۶.۴۶ % ۱,۱۵۴,۱۹۶ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۳۲۹ ۸.۵۵ % ۱۶,۱۴۹ ۰.۶۲ % ۴۱۹,۵۱۱ ۱۶.۱۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۲۰۸,۴۴۱ ۴۶.۴۶ % ۱,۱۵۴,۱۸۶ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۳۲۳ ۸.۵۵ % ۱۶,۱۴۳ ۰.۶۲ % ۴۱۹,۵۱۱ ۱۶.۱۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۲۰۸,۴۴۱ ۴۶.۵۶ % ۱,۱۵۴,۱۷۷ ۴۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۸۴۱ ۸.۳۵ % ۱۶,۱۳۷ ۰.۶۲ % ۴۱۹,۵۱۱ ۱۶.۱۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۲۲۲,۳۰۴ ۴۶.۸۶ % ۱,۱۵۳,۴۲۳ ۴۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۴۶۸ ۸.۲۶ % ۱۷,۱۱۱ ۰.۶۶ % ۴۱۸,۴۹۲ ۱۶.۰۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۲۰۷,۱۲۷ ۴۶.۸۴ % ۱,۱۵۳,۳۵۶ ۴۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۳۸۵ ۷.۵ % ۲۳,۳۰۷ ۰.۹ % ۴۲۰,۰۴۳ ۱۶.۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۱۷۷,۰۱۰ ۴۵.۹۲ % ۱,۱۵۲,۵۴۳ ۴۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۶۲۳ ۸.۰۲ % ۲۸,۰۳۱ ۱.۰۹ % ۴۱۳,۷۳۸ ۱۶.۱۴ %