ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/15 50,079 52.92 % 39,459 41.69 % 0 0 % 2,882 3.05 % 2,218 4.44 % 32,757 34.61 %
2 1397/10/14 50,321 53.05 % 39,437 41.57 % 0 0 % 2,882 3.04 % 2,218 4.43 % 32,961 34.75 %
3 1397/10/13 50,321 53.05 % 39,428 41.57 % 0 0 % 2,882 3.04 % 2,218 4.43 % 32,961 34.75 %
4 1397/10/12 50,321 53.06 % 39,418 41.56 % 0 0 % 2,882 3.04 % 2,218 4.43 % 32,961 34.75 %
5 1397/10/11 49,571 52.72 % 39,358 41.86 % 0 0 % 2,827 3.01 % 2,267 4.52 % 32,783 34.87 %
6 1397/10/10 47,796 51.85 % 39,285 42.62 % 0 0 % 2,827 3.07 % 2,267 4.61 % 31,591 34.27 %
7 1397/10/09 46,751 50.69 % 39,235 42.54 % 0 0 % 4,256 4.62 % 1,993 4.31 % 31,106 33.72 %
8 1397/10/08 45,556 50.07 % 39,179 43.06 % 0 0 % 4,256 4.68 % 1,992 4.37 % 30,257 33.26 %
9 1397/10/07 38,216 42.41 % 39,088 43.38 % 0 0 % 8,775 9.74 % 4,026 6.67 % 25,654 28.47 %
10 1397/10/06 38,216 42.42 % 39,079 43.38 % 0 0 % 8,775 9.74 % 4,024 6.67 % 25,654 28.48 %