ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 39,843 40.72 % 50,858 51.97 % 404 0.41 % 6,796 6.95 % 23,795 24.32 %
2 1397/02/31 38,517 39.39 % 50,911 52.06 % 404 0.41 % 7,999 8.18 % 23,709 24.25 %
3 1397/02/30 43,500 39.54 % 62,936 57.2 % 404 0.37 % 3,223 2.93 % 25,894 23.54 %
4 1397/02/29 42,754 39.13 % 62,939 57.6 % 394 0.36 % 3,231 2.96 % 25,725 23.54 %
5 1397/02/28 42,612 38.11 % 65,615 58.69 % 394 0.35 % 3,230 2.89 % 25,673 22.96 %
6 1397/02/27 42,612 38.12 % 65,606 58.68 % 394 0.35 % 3,228 2.89 % 25,673 22.96 %
7 1397/02/26 42,612 38.12 % 65,597 58.68 % 394 0.35 % 3,227 2.89 % 25,673 22.97 %
8 1397/02/25 42,521 38.09 % 65,564 58.74 % 394 0.35 % 3,188 2.86 % 25,644 22.97 %
9 1397/02/24 42,710 38.26 % 65,608 58.78 % 394 0.35 % 2,956 2.65 % 25,645 22.97 %
10 1397/02/23 42,526 38.15 % 65,626 58.88 % 394 0.35 % 2,955 2.65 % 25,522 22.9 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق