صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۶۱۹,۹۰۴ ۲۹.۵۱ % ۳۹۱,۶۸۹ ۱۸.۶۵ % ۹۶۲,۶۸۱ ۴۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۴۹ ۲.۹۲ % ۶۵,۱۲۷ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۶۲۶,۰۱۳ ۲۹.۰۴ % ۳۹۱,۷۹۹ ۱۸.۱۷ % ۹۶۲,۵۲۰ ۴۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۹ ۵.۰۵ % ۶۶,۶۸۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۶۲۲,۷۸۹ ۲۹.۰۳ % ۳۸۴,۱۳۸ ۱۷.۹۱ % ۹۶۲,۸۴۹ ۴۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۹ ۵.۰۷ % ۶۶,۶۶۰ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۶۱۶,۱۹۵ ۲۸.۷۹ % ۳۸۶,۰۸۹ ۱۸.۰۳ % ۹۶۲,۷۲۶ ۴۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۹ ۵.۰۹ % ۶۶,۶۳۵ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۶۳۷,۲۰۰ ۲۹.۴ % ۳۹۳,۲۰۷ ۱۸.۱۴ % ۹۶۱,۶۲۲ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۱ ۵.۰۲ % ۶۶,۶۱۱ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۶۳۷,۲۰۰ ۲۹.۴ % ۳۹۳,۲۰۷ ۱۸.۱۴ % ۹۶۱,۶۲۲ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۱ ۵.۰۲ % ۶۶,۵۸۶ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۶۳۷,۲۰۰ ۲۹.۴ % ۳۹۳,۲۰۷ ۱۸.۱۴ % ۹۶۱,۶۲۲ ۴۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۴۱ ۵.۰۲ % ۶۶,۵۶۲ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۶۵۱,۰۵۰ ۲۹.۸۳ % ۳۹۵,۳۲۵ ۱۸.۱۱ % ۹۶۱,۸۴۳ ۴۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۶۷ ۴.۶۲ % ۷۳,۵۴۱ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۶۴۷,۸۶۲ ۲۹.۷۶ % ۳۹۳,۲۲۷ ۱۸.۰۷ % ۹۶۱,۳۱۹ ۴۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۶۷ ۴.۶۳ % ۷۳,۵۱۳ ۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۶۲۴,۷۶۱ ۲۹.۱۴ % ۳۸۴,۳۶۰ ۱۷.۹۲ % ۹۶۰,۹۳۰ ۴۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۶۷ ۴.۷ % ۷۳,۴۸۴ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %