ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 55,929 49.14 % 46,609 40.95 % 7,767 6.83 % 7,134 6.27 % 0 0 %
2 1397/05/22 55,134 49.46 % 45,060 40.43 % 7,767 6.97 % 7,131 6.4 % 0 0 %
3 1397/05/21 55,912 49.86 % 44,960 40.09 % 7,767 6.93 % 7,129 6.36 % 0 0 %
4 1397/05/20 56,140 49.97 % 44,952 40.01 % 7,267 6.47 % 8,122 7.23 % 0 0 %
5 1397/05/19 58,728 51.11 % 44,922 39.1 % 7,267 6.32 % 8,118 7.07 % 0 0 %
6 1397/05/18 58,728 51.12 % 44,914 39.09 % 7,267 6.33 % 8,115 7.06 % 0 0 %
7 1397/05/17 58,728 51.12 % 44,906 39.09 % 6,822 5.94 % 9,001 7.84 % 0 0 %
8 1397/05/16 61,943 52.5 % 44,806 37.97 % 6,662 5.65 % 9,317 7.9 % 0 0 %
9 1397/05/15 62,654 52.85 % 44,651 37.67 % 6,662 5.62 % 9,313 7.86 % 0 0 %
10 1397/05/14 61,098 52.25 % 44,600 38.14 % 6,662 5.7 % 9,309 7.96 % 0 0 %