صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۶۵۳,۹۲۰ ۳۷.۰۵ % ۳۱۱,۱۰۸ ۱۷.۶۳ % ۷۶۸,۳۳۹ ۴۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۷ ۰.۲۹ % ۲۶,۴۰۴ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۶۶۳,۱۲۹ ۳۷.۳۳ % ۳۱۳,۲۳۴ ۱۷.۶۳ % ۷۶۸,۴۸۱ ۴۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۷ ۰.۲۹ % ۲۶,۳۹۳ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۶۷۶,۲۵۶ ۳۷.۸۱ % ۳۱۳,۷۷۳ ۱۷.۵۵ % ۷۶۶,۵۸۰ ۴۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۶ ۰.۳۱ % ۲۴,۱۲۴ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۷۰۲,۸۴۸ ۳۸.۶۵ % ۳۱۵,۴۷۷ ۱۷.۳۵ % ۷۶۸,۲۴۴ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۶ ۰.۳ % ۲۴,۱۱۴ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۸ ۰.۲۷ % ۲۶,۹۶۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۴۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۷۰۲,۹۱۱ ۳۸.۵۲ % ۳۲۳,۷۶۰ ۱۷.۷۴ % ۷۶۶,۳۲۸ ۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۳۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۷۰۰,۷۲۴ ۳۷.۴۳ % ۳۷۱,۷۹۸ ۱۹.۸۶ % ۷۶۷,۶۵۵ ۴۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۲۷ ۰.۲۶ % ۲۶,۹۲۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۷۰۷,۶۶۸ ۳۷.۲۸ % ۳۷۶,۷۱۱ ۱۹.۸۵ % ۷۶۷,۶۳۹ ۴۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۴ ۱.۰۱ % ۲۶,۹۱۸ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۶۷۵,۲۳۱ ۳۶.۷۶ % ۳۴۹,۴۶۸ ۱۹.۰۲ % ۷۶۶,۳۳۸ ۴۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۴ ۱.۰۴ % ۲۶,۹۰۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %