صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۷۹۹,۳۰۴ ۴۰.۷۲ % ۲۸۸,۰۵۱ ۱۴.۶۸ % ۸۳۴,۵۹۹ ۴۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۵,۴۶۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۸۱۰,۳۶۸ ۴۱.۰۳ % ۲۹۰,۹۹۳ ۱۴.۷۴ % ۸۳۳,۳۵۲ ۴۲.۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۴,۶۶۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۸۱۹,۰۰۹ ۴۱.۲۳ % ۲۹۳,۱۶۱ ۱۴.۷۶ % ۸۳۳,۸۳۸ ۴۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۴ ۰.۳ % ۳۴,۶۵۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۸۳۲,۷۶۹ ۴۱.۳۲ % ۲۹۸,۷۸۲ ۱۴.۸۲ % ۸۳۳,۵۸۲ ۴۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۶۴ ۰.۰۲ % ۴۹,۹۸۵ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۸۳۲,۷۶۹ ۴۱.۳۲ % ۲۹۸,۷۸۲ ۱۴.۸۲ % ۸۳۳,۵۷۲ ۴۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۶۴ ۰.۰۲ % ۴۹,۹۶۸ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۸۳۹,۴۶۳ ۴۱.۴۳ % ۳۰۳,۴۳۴ ۱۴.۹۸ % ۸۳۲,۷۳۱ ۴۱.۱ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۰۲ % ۴۹,۹۲۴ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۸۳۹,۴۶۳ ۴۱.۴۳ % ۳۰۳,۴۳۴ ۱۴.۹۸ % ۸۳۲,۷۲۱ ۴۱.۱ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۰۲ % ۴۹,۹۰۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۸۳۹,۴۶۳ ۴۱.۴۴ % ۳۰۳,۴۳۴ ۱۴.۹۷ % ۸۳۲,۷۱۱ ۴۱.۱ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۰۲ % ۴۹,۸۹۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۹۱۰,۲۲۴ ۴۳.۰۴ % ۳۳۷,۷۱۶ ۱۵.۹۶ % ۸۳۲,۱۳۰ ۳۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۰۲ % ۳۴,۵۲۹ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۸۹۶,۳۴۹ ۴۲.۷۱ % ۳۳۶,۱۱۴ ۱۶.۰۲ % ۸۳۱,۰۰۷ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۰۲ % ۳۴,۵۱۲ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %