صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۹۵۴,۹۳۸ ۴۲.۷۵ % ۴۱۵,۸۱۳ ۱۸.۶۲ % ۸۲۸,۰۹۴ ۳۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۱۶ ۰.۰۲ % ۳۴,۳۲۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۹۵۴,۹۳۸ ۴۲.۷۵ % ۴۱۵,۸۱۳ ۱۸.۶۲ % ۸۲۸,۰۸۴ ۳۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۱۶ ۰.۰۲ % ۳۴,۳۱۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۹۶۶,۸۹۴ ۴۳.۱۶ % ۴۱۲,۱۱۷ ۱۸.۴ % ۸۲۶,۳۹۷ ۳۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱۶ ۰.۰۲ % ۳۴,۲۹۴ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۹۶۶,۸۹۴ ۴۳.۱۶ % ۴۱۲,۱۱۷ ۱۸.۴ % ۸۲۶,۳۸۷ ۳۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۱۶ ۰.۰۲ % ۳۴,۲۷۷ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۹۵۱,۲۱۳ ۴۲.۶۷ % ۴۱۰,۵۸۱ ۱۸.۴۲ % ۸۲۶,۸۰۳ ۳۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴ ۰.۲۸ % ۳۴,۲۶۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۹۴۳,۳۰۷ ۴۲.۴۸ % ۴۱۳,۴۹۱ ۱۸.۶۳ % ۸۲۶,۰۸۲ ۳۷.۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۳۴,۲۴۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۹۳۹,۷۴۶ ۴۲.۴۶ % ۴۱۱,۳۶۹ ۱۸.۵۹ % ۸۲۴,۵۸۲ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۳۴,۲۲۸ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۹۳۹,۷۴۶ ۴۲.۴۶ % ۴۱۱,۳۶۹ ۱۸.۵۹ % ۸۲۴,۵۷۲ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۳۴,۲۱۱ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۹۳۹,۷۴۶ ۴۲.۴۶ % ۴۱۱,۳۶۹ ۱۸.۵۹ % ۸۲۴,۵۶۲ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۲ ۰.۱۵ % ۳۴,۱۹۵ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۹۵۵,۱۶۰ ۴۲.۷۳ % ۴۱۶,۴۵۵ ۱۸.۶۳ % ۸۲۶,۰۳۲ ۳۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۸۶ ۰.۱۶ % ۳۴,۱۷۸ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %