صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۹۳۳,۶۴۹ ۴۲.۱۵ % ۴۱۹,۹۴۸ ۱۸.۹۵ % ۸۲۳,۸۹۳ ۳۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۹ ۰.۱۶ % ۳۴,۱۶۲ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۹۳۳,۶۴۹ ۴۲.۱۵ % ۴۱۹,۹۴۸ ۱۸.۹۵ % ۸۲۳,۸۸۴ ۳۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۹ ۰.۱۶ % ۳۴,۱۴۶ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۹۰۷,۴۵۷ ۴۱.۴۴ % ۴۲۲,۶۸۲ ۱۹.۳۱ % ۸۲۲,۰۳۵ ۳۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۷ ۰.۱۵ % ۳۴,۱۲۹ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۸۷۷,۴۹۶ ۴۰.۷۷ % ۴۰۲,۸۲۰ ۱۸.۷۲ % ۸۲۲,۰۷۵ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۲۷ ۰.۷۴ % ۳۴,۱۱۳ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۸۷۷,۴۹۶ ۴۰.۷۷ % ۴۰۲,۸۲۰ ۱۸.۷۲ % ۸۲۲,۰۶۵ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۲۷ ۰.۷۴ % ۳۴,۰۹۶ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۸۷۷,۴۹۶ ۴۰.۷۷ % ۴۰۲,۸۲۰ ۱۸.۷۲ % ۸۲۲,۰۵۶ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۲۶ ۰.۷۴ % ۳۴,۰۸۰ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۸۹۶,۷۸۲ ۴۱.۰۷ % ۴۱۶,۹۰۸ ۱۹.۰۹ % ۸۲۰,۷۴۵ ۳۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۷ ۰.۱۵ % ۴۵,۹۸۴ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۹۲۸,۴۰۷ ۴۱.۹۳ % ۴۱۲,۴۹۰ ۱۸.۶۲ % ۸۲۴,۲۷۸ ۳۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۷ ۰.۱۵ % ۴۵,۹۶۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۹۱۶,۹۲۳ ۴۱.۷۷ % ۴۰۲,۰۸۷ ۱۸.۳۲ % ۸۲۳,۰۳۷ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۹۶ ۰.۳۲ % ۴۵,۹۳۷ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %