صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۶۸۵,۷۱۶ ۳۶.۶۲ % ۳۵۲,۵۱۷ ۱۸.۸۳ % ۷۸۵,۷۹۹ ۴۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۰ ۱.۱۵ % ۲۶,۸۹۸ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۶۸۸,۹۲۱ ۳۶.۷۵ % ۳۵۴,۲۵۹ ۱۸.۸۹ % ۷۸۳,۱۸۴ ۴۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۰ ۱.۱۵ % ۲۶,۸۸۸ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۶۸۸,۹۲۱ ۳۶.۷۵ % ۳۵۴,۲۵۹ ۱۸.۸۹ % ۷۸۳,۱۷۴ ۴۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۰ ۱.۱۵ % ۲۶,۸۷۷ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۶۸۸,۹۲۱ ۳۶.۷۵ % ۳۵۴,۲۵۹ ۱۸.۸۹ % ۷۸۳,۱۶۴ ۴۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۰ ۱.۱۵ % ۲۶,۸۶۷ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۶۸۳,۰۸۴ ۳۶.۵۴ % ۳۵۵,۹۳۷ ۱۹.۰۳ % ۷۸۲,۰۱۰ ۴۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۲ ۱.۱۶ % ۲۶,۸۵۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۶۷۴,۳۱۸ ۳۶.۳۲ % ۳۵۲,۹۳۴ ۱۹.۰۱ % ۷۸۰,۸۸۳ ۴۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۲ ۱.۱۷ % ۲۶,۸۴۵ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۶۷۴,۲۷۱ ۳۶.۴ % ۳۴۹,۹۰۷ ۱۸.۸۹ % ۷۷۹,۶۱۳ ۴۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۲ ۱.۱۷ % ۲۶,۸۳۳ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۶۸۳,۰۷۸ ۳۶.۵۳ % ۳۵۴,۸۳۱ ۱۸.۹۸ % ۷۸۴,۱۳۲ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۲ ۱.۱۶ % ۲۶,۰۴۹ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۶۸۵,۱۰۳ ۳۵.۱۱ % ۳۴۱,۴۰۸ ۱۷.۵ % ۷۸۰,۵۸۳ ۴۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۱۵ ۶.۰۹ % ۲۵,۱۹۸ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۶۸۵,۱۰۳ ۳۵.۱۱ % ۳۴۱,۴۰۸ ۱۷.۵ % ۷۸۰,۵۷۴ ۴۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۱۵ ۶.۰۹ % ۲۵,۱۸۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %