صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۶۸۵,۱۰۳ ۳۵.۱۱ % ۳۴۱,۴۰۸ ۱۷.۵ % ۷۸۰,۵۶۴ ۴۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۱۴ ۶.۰۹ % ۲۵,۱۷۶ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۷۶,۵۹۳ ۳۵.۱۷ % ۳۳۶,۷۴۳ ۱۷.۵۱ % ۷۶۶,۱۰۹ ۳۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۴۶۹ ۵.۶۴ % ۳۵,۶۰۳ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۶۸۲,۰۹۹ ۳۶.۶۱ % ۳۳۸,۶۹۴ ۱۸.۱۷ % ۶۹۸,۲۴۳ ۳۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۶۵۶ ۵.۸۳ % ۳۵,۵۸۵ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۶۷۹,۲۱۰ ۳۶.۵۲ % ۳۳۸,۷۴۳ ۱۸.۲۲ % ۷۹۱,۲۴۰ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۱ ۰.۸ % ۳۵,۵۶۷ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۶۷۰,۰۹۳ ۳۶.۲۳ % ۳۳۸,۴۷۶ ۱۸.۳ % ۷۹۰,۴۴۱ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۱ ۰.۸ % ۳۵,۵۴۸ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۶۸۴,۹۹۲ ۳۶.۶۶ % ۳۴۳,۴۱۴ ۱۸.۳۹ % ۷۸۹,۵۰۷ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۱ ۰.۷۹ % ۳۵,۵۳۰ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۶۸۴,۹۹۲ ۳۶.۶۷ % ۳۴۳,۴۱۴ ۱۸.۳۸ % ۷۸۹,۴۹۷ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۱ ۰.۷۹ % ۳۵,۳۶۹ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۶۸۴,۹۹۲ ۳۶.۶۷ % ۳۴۳,۴۱۴ ۱۸.۳۸ % ۷۸۹,۴۸۸ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۱ ۰.۷۹ % ۳۵,۳۵۰ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۶۸۸,۵۰۶ ۳۶.۶۱ % ۳۴۳,۳۸۷ ۱۸.۲۶ % ۷۸۸,۵۰۴ ۴۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۴۱ ۱.۳۲ % ۳۵,۳۳۲ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۶۸۹,۱۱۹ ۳۶.۶۹ % ۳۴۰,۹۷۳ ۱۸.۱۶ % ۷۸۷,۷۳۴ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۴۱ ۱.۳۲ % ۳۵,۳۱۴ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %