صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۵,۱۵۲ ۳۷.۱۲ % ۴۴۰ ۳.۱۸ % ۷,۰۰۷ ۵۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳ ۸.۴۵ % ۱۰۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۱۹۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۵,۸۳۳ ۳۹.۸۳ % ۱,۰۹۲ ۷.۴۶ % ۷,۰۹۰ ۴۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۲۴ ۳.۵۸ % ۱۰۲ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۳۱۹۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۵,۹۸۸ ۴۳.۹ % ۴۴۰ ۳.۲۳ % ۷,۰۸۶ ۵۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۵ % ۱۰۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۱۹۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۶,۵۱۴ ۴۱.۰۵ % ۲,۱۴۷ ۱۳.۵۳ % ۷,۰۸۳ ۴۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۲ % ۱۰۳ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۱۹۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۶,۴۷۲ ۴۱ % ۲,۱۰۷ ۱۳.۳۵ % ۷,۰۷۹ ۴۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۳ % ۱۰۳ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۳۱۹۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ ۵,۹۹۰ ۴۱.۱۶ % ۱,۳۶۲ ۹.۳۶ % ۷,۰۷۵ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۴ % ۱۰۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۱۹۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۵,۹۹۰ ۴۱.۱۷ % ۱,۳۶۲ ۹.۳۶ % ۷,۰۷۱ ۴۸.۶ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۴ % ۱۰۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۱۹۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ۵,۹۹۰ ۴۱.۱۸ % ۱,۳۶۲ ۹.۳۶ % ۷,۰۶۸ ۴۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۴ % ۱۰۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۱۹۹ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۶,۵۳۸ ۴۴.۳۴ % ۱,۰۱۷ ۶.۸۹ % ۷,۰۶۴ ۴۷.۹ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۳ % ۱۰۵ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۲۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۶,۷۲۳ ۴۵.۰۸ % ۱,۰۰۰ ۶.۷۲ % ۷,۰۶۰ ۴۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱۳ % ۱۰۵ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %