صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۴,۹۹۹ ۴۰.۵۵ % ۶۶۷ ۵.۴۲ % ۶,۳۸۵ ۵۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۶۴ ۱.۳۴ % ۱۰۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲۱۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۴,۹۹۹ ۴۰.۵۶ % ۶۶۷ ۵.۴۲ % ۶,۳۸۱ ۵۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۶۴ ۱.۳۴ % ۱۰۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲۱۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۴,۷۱۷ ۴۰.۸ % ۴۶۰ ۳.۹۸ % ۶,۱۹۲ ۵۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۸ % ۱۰۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۲۱۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۴,۶۴۱ ۴۰.۴۲ % ۴۶۰ ۴.۰۱ % ۶,۱۸۹ ۵۳.۹ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۸ % ۱۰۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲۱۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۴,۸۳۱ ۴۱.۴ % ۴۶۰ ۳.۹۵ % ۶,۱۸۵ ۵۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۷ % ۱۰۱ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۲۱۶ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۴,۹۰۶ ۳۷.۲۶ % ۸۴۵ ۶.۴۲ % ۷,۲۲۳ ۵۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۶۸ % ۱۰۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۲۱۷ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۷,۷۲۲ ۴۲.۷۵ % ۹۰۶ ۵.۰۲ % ۷,۲۱۹ ۳۹.۹۷ % ۲,۰۲۲ ۱۱.۲ % ۹۰ ۰.۵ % ۱۰۲ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۷,۷۲۲ ۴۲.۷۶ % ۹۰۶ ۵.۰۲ % ۷,۲۱۵ ۳۹.۹۵ % ۲,۰۲۱ ۱۱.۱۹ % ۹۰ ۰.۵ % ۱۰۲ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۲۱۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۷,۷۲۲ ۴۲.۷۷ % ۹۰۶ ۵.۰۳ % ۷,۲۱۱ ۳۹.۹۴ % ۲,۰۲۰ ۱۱.۱۹ % ۹۰ ۰.۵ % ۱۰۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۲۲۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۸,۷۳۱ ۳۹.۹۴ % ۳,۷۰۸ ۱۶.۹۷ % ۷,۲۰۸ ۳۲.۹۷ % ۲,۰۱۹ ۹.۲۴ % ۹۰ ۰.۴۱ % ۱۰۳ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %