صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۲,۷۷۴ ۲۳.۴۶ % ۷۷ ۰.۶۵ % ۸,۷۷۷ ۷۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۶ % ۱۰۶ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۲۳۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۲,۷۷۴ ۲۳.۴۷ % ۷۷ ۰.۶۵ % ۸,۷۷۲ ۷۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۶ % ۱۰۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۲۳۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ ۲,۷۷۴ ۲۳.۴۸ % ۷۷ ۰.۶۵ % ۸,۷۶۷ ۷۴.۲ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۶ % ۱۰۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۲۳۴ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ ۲,۷۴۳ ۲۳.۲۸ % ۷۷ ۰.۶۶ % ۸,۷۶۳ ۷۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۶ % ۱۰۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۲۳۵ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۲,۷۴۳ ۲۳.۲۹ % ۷۷ ۰.۶۶ % ۸,۷۵۸ ۷۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۷ % ۱۰۸ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۲۳۶ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۲,۷۴۳ ۲۳.۳ % ۷۷ ۰.۶۶ % ۸,۷۵۳ ۷۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۹۰ ۰.۷۷ % ۱۰۸ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۲۳۷ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۲,۶۸۷ ۲۲.۹۵ % ۷۵ ۰.۶۵ % ۸,۷۴۹ ۷۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۸ ۰.۷۵ % ۱۱۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۲۳۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۲,۳۷۶ ۲۰.۸۵ % ۷۷ ۰.۶۸ % ۸,۷۴۴ ۷۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۸ ۰.۷۷ % ۱۱۰ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۲۳۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۲,۳۷۶ ۲۰.۸۶ % ۷۷ ۰.۶۸ % ۸,۷۳۹ ۷۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۸ ۰.۷۷ % ۱۱۱ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۳۲۴۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۲,۳۷۶ ۲۰.۸۷ % ۷۷ ۰.۶۷ % ۸,۷۳۵ ۷۶.۷ % ۰ ۰ % ۸۸ ۰.۷۷ % ۱۱۱ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %