صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۲ % ۱۱۹ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۳۲۷۲ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۹ % ۱۱۹ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۲۷۳ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۹ % ۱۲۰ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۲۷۴ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۸ % ۱۲۰ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۲۷۵ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۸ % ۱۲۰ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۲۷۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۷ % ۱۲۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۲۷۷ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۷ % ۱۲۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۲۷۸ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۲ ۹۸.۱۶ % ۱۲۱ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %