صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۶۷۹,۸۹۸ ۳۶.۵ % ۳۳۷,۴۴۵ ۱۸.۱۲ % ۸۰۵,۹۰۸ ۴۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۹۵ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۶۹۳,۲۶۰ ۳۶.۹۳ % ۳۳۹,۸۹۰ ۱۸.۱ % ۸۰۴,۹۸۲ ۴۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۷۷ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۶۸۰,۸۱۸ ۳۶.۵۲ % ۳۴۰,۰۳۰ ۱۸.۲۴ % ۸۰۴,۱۴۹ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۵۹ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۶۸۰,۸۱۸ ۳۶.۵۲ % ۳۴۰,۰۳۰ ۱۸.۲۴ % ۸۰۴,۱۳۹ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۴۰ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۶۸۰,۸۱۸ ۳۶.۵۲ % ۳۴۰,۰۳۰ ۱۸.۲۴ % ۸۰۴,۱۳۰ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۲۲ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۶۵۵,۷۹۵ ۳۵.۶۱ % ۳۴۱,۶۱۷ ۱۸.۵۵ % ۸۰۴,۹۲۲ ۴۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۲۰۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۶۳۶,۰۰۱ ۳۵ % ۳۳۶,۸۰۵ ۱۸.۵۳ % ۸۰۵,۲۵۴ ۴۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۱۸۶ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۶۳۴,۲۰۰ ۳۴.۹ % ۳۳۹,۱۱۶ ۱۸.۶۶ % ۸۰۴,۸۰۳ ۴۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۱۶۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۶۵۲,۷۵۶ ۳۵.۴۱ % ۳۴۷,۰۶۶ ۱۸.۸۳ % ۸۰۴,۴۲۶ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۹ ۰.۲۲ % ۳۵,۱۶۹ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۶۴۶,۴۶۶ ۳۴.۸۹ % ۳۴۱,۴۹۶ ۱۸.۴۳ % ۸۰۴,۰۴۴ ۴۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۱ ۱.۳۹ % ۳۵,۱۵۰ ۱.۹ % ۰ ۰ %