صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۶۴۶,۴۶۶ ۳۴.۸۹ % ۳۴۱,۴۹۶ ۱۸.۴۳ % ۸۰۴,۰۳۵ ۴۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۱ ۱.۳۹ % ۳۵,۱۳۲ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۶۴۶,۴۶۶ ۳۴.۸۹ % ۳۴۱,۴۹۶ ۱۸.۴۳ % ۸۰۴,۰۲۵ ۴۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۱ ۱.۳۹ % ۳۵,۱۱۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۶۴۰,۵۹۱ ۳۴.۷۱ % ۳۴۰,۸۰۵ ۱۸.۴۶ % ۸۰۳,۴۲۱ ۴۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۱ ۱.۴ % ۳۵,۰۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۶۴۵,۲۸۷ ۳۴.۸ % ۳۴۳,۵۲۴ ۱۸.۵۳ % ۸۲۶,۲۷۶ ۴۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۷۷ ۰.۲۱ % ۳۵,۰۷۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۶۷۳,۰۵۷ ۳۵.۷۲ % ۳۴۴,۳۷۷ ۱۸.۲۷ % ۸۲۷,۹۵۱ ۴۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۵,۰۶۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۶۹۳,۳۶۱ ۳۶.۴ % ۳۴۴,۲۰۷ ۱۸.۰۷ % ۸۲۸,۲۰۷ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۵,۰۴۲ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۷۳۶,۲۲۳ ۳۸.۴۴ % ۳۱۴,۶۷۶ ۱۶.۴۳ % ۸۲۵,۳۷۵ ۴۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۵,۰۲۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۷۳۶,۲۲۳ ۳۸.۴۴ % ۳۱۴,۶۷۶ ۱۶.۴۳ % ۸۲۵,۳۶۵ ۴۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۵,۰۰۶ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۷۳۶,۲۲۳ ۳۸.۴۴ % ۳۱۴,۶۷۶ ۱۶.۴۳ % ۸۲۵,۳۵۶ ۴۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۴,۹۸۸ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۷۳۱,۴۳۲ ۳۸.۲۸ % ۳۱۴,۴۸۸ ۱۶.۴۶ % ۸۲۵,۹۸۹ ۴۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۸ ۰.۲۱ % ۳۴,۹۷۰ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %