صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۷۲۹,۳۸۳ ۳۸.۱۶ % ۳۱۶,۴۲۱ ۱۶.۵۶ % ۸۲۶,۴۴۷ ۴۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۷ ۰.۲۱ % ۳۴,۹۵۳ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۷۲۴,۲۷۰ ۳۷.۶۵ % ۳۱۷,۲۹۳ ۱۶.۴۹ % ۸۲۶,۰۰۶ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۳۲ ۱.۱ % ۳۴,۹۳۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۷۱۹,۵۳۹ ۳۷.۹۴ % ۲۹۲,۵۴۳ ۱۵.۴۲ % ۸۲۶,۸۳۹ ۴۳.۶ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۳ ۰.۴۱ % ۴۹,۹۱۵ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۷۴۱,۱۵۷ ۳۸.۵۷ % ۲۹۷,۴۷۵ ۱۵.۴۸ % ۸۴۰,۴۷۹ ۴۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۳ ۰.۴ % ۳۴,۸۹۹ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۷۴۱,۱۵۷ ۳۸.۵۷ % ۲۹۷,۴۷۵ ۱۵.۴۸ % ۸۴۰,۴۶۹ ۴۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۳ ۰.۴ % ۳۴,۸۸۱ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۷۴۱,۱۵۷ ۳۸.۵۷ % ۲۹۷,۴۷۵ ۱۵.۴۸ % ۸۴۰,۴۶۰ ۴۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۳ ۰.۴ % ۳۴,۸۶۴ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۷۴۴,۱۰۰ ۳۸.۵۹ % ۳۰۲,۳۰۱ ۱۵.۶۸ % ۸۳۸,۵۸۲ ۴۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۳۷ ۰.۰۲ % ۴۲,۷۹۴ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۷۵۰,۶۷۳ ۳۸.۷۱ % ۳۰۸,۳۵۳ ۱۵.۹ % ۸۳۷,۱۲۱ ۴۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۳۷ ۰.۰۲ % ۴۲,۷۷۶ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۷۴۶,۴۳۵ ۳۸.۵۲ % ۳۰۹,۰۱۵ ۱۵.۹۴ % ۸۳۵,۳۷۸ ۴۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۰ ۰.۲۳ % ۴۲,۷۵۸ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۷۴۶,۳۱۸ ۳۸.۵۴ % ۳۱۷,۱۱۹ ۱۶.۳۷ % ۸۳۳,۸۹۰ ۴۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۰ ۰.۲۳ % ۳۴,۷۹۳ ۱.۸ % ۰ ۰ %