صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۷۵۱,۷۱۶ ۳۸.۶۲ % ۳۲۳,۶۰۲ ۱۶.۶۳ % ۸۳۱,۸۰۲ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴ ۰.۱ % ۳۷,۲۴۱ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۷۵۱,۷۱۶ ۳۸.۶۲ % ۳۲۳,۶۰۲ ۱۶.۶۳ % ۸۳۱,۷۹۳ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴ ۰.۱ % ۳۷,۲۲۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۷۵۱,۷۱۶ ۳۸.۶۲ % ۳۲۳,۶۰۲ ۱۶.۶۳ % ۸۳۱,۷۸۴ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴ ۰.۱ % ۳۷,۲۰۶ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۷۴۸,۴۷۱ ۳۸.۵۸ % ۳۲۱,۶۰۳ ۱۶.۵۸ % ۸۳۳,۲۶۵ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۴ ۰.۱ % ۳۴,۷۲۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۷۵۷,۴۰۹ ۳۸.۸۵ % ۳۱۸,۸۴۱ ۱۶.۳۶ % ۸۳۳,۵۱۵ ۴۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۵ ۰.۲۵ % ۳۴,۷۰۵ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۷۵۸,۸۵۸ ۳۸.۹۵ % ۳۱۶,۹۶۵ ۱۶.۲۷ % ۸۳۲,۸۱۹ ۴۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۸۸ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۷۷۲,۹۱۱ ۳۹.۳۸ % ۳۱۷,۶۰۴ ۱۶.۱۸ % ۸۳۲,۵۱۷ ۴۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۷۰ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۷۷۲,۱۲۷ ۳۹.۴۲ % ۳۱۴,۴۴۳ ۱۶.۰۶ % ۸۳۲,۴۷۹ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۵۳ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۷۷۲,۱۲۷ ۳۹.۴۲ % ۳۱۴,۴۴۳ ۱۶.۰۶ % ۸۳۲,۴۷۰ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۳۶ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۷۷۲,۱۲۷ ۳۹.۴۲ % ۳۱۴,۴۴۳ ۱۶.۰۶ % ۸۳۲,۴۶۱ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۱۸ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %