صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۷۶۵,۵۵۸ ۳۹.۳۶ % ۳۰۷,۶۶۴ ۱۵.۸۲ % ۸۳۲,۳۶۷ ۴۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۴ ۰.۲۵ % ۳۴,۶۰۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۷۸۰,۶۲۴ ۳۹.۹۱ % ۳۰۳,۳۲۶ ۱۵.۵۱ % ۸۳۱,۷۸۹ ۴۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۹ ۰.۲۸ % ۳۴,۵۸۳ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۸۰۲,۴۱۱ ۴۰.۶۲ % ۳۰۱,۵۴۵ ۱۵.۲۷ % ۸۳۱,۴۲۳ ۴۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۵,۴۰۹ ۰.۲۷ % ۳۴,۵۶۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۸۱۳,۸۴۳ ۴۱.۰۳ % ۳۰۰,۲۳۲ ۱۵.۱۴ % ۸۲۹,۵۱۰ ۴۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۸ ۰.۱۵ % ۳۶,۹۷۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۸۱۸,۶۴۵ ۴۱.۰۲ % ۳۰۱,۷۹۳ ۱۵.۱۲ % ۸۰۶,۸۸۴ ۴۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۰ ۰.۴۲ % ۵۹,۹۵۰ ۳ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۸۱۸,۶۴۵ ۴۱.۰۲ % ۳۰۱,۷۹۳ ۱۵.۱۳ % ۸۰۶,۸۷۵ ۴۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۰ ۰.۴۲ % ۵۹,۹۳۲ ۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۸۱۸,۶۴۵ ۴۱.۰۲ % ۳۰۱,۷۹۳ ۱۵.۱۳ % ۸۰۹,۳۶۲ ۴۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۳ ۰.۲۹ % ۵۹,۹۱۵ ۳ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۸۲۷,۱۱۹ ۴۱.۳۳ % ۲۹۹,۳۳۸ ۱۴.۹۶ % ۸۳۴,۵۰۹ ۴۱.۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۳ ۰.۲۹ % ۳۴,۴۸۰ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۸۲۸,۵۶۹ ۴۱.۳۹ % ۲۹۸,۶۶۷ ۱۴.۹۲ % ۸۳۴,۴۶۸ ۴۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۸ ۰.۲۷ % ۳۴,۸۷۲ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۸۲۹,۲۶۴ ۴۱.۴۷ % ۲۹۶,۱۲۳ ۱۴.۸۱ % ۸۳۳,۸۳۹ ۴۱.۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۵ ۰.۱ % ۳۸,۱۷۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %