صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۸۲۸,۱۸۶ ۴۱.۴۷ % ۲۹۵,۳۷۱ ۱۴.۷۹ % ۸۳۳,۱۲۶ ۴۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۴ ۰.۱ % ۳۸,۱۶۱ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۷۹۲,۸۲۳ ۴۰.۶۱ % ۲۸۶,۴۶۲ ۱۴.۶۷ % ۸۳۲,۴۸۵ ۴۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۷۵۶ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۷۹۲,۸۲۳ ۴۰.۶۱ % ۲۸۶,۴۶۲ ۱۴.۶۷ % ۸۳۲,۴۷۵ ۴۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۷۳۸ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۷۹۲,۸۲۳ ۴۰.۶۱ % ۲۸۶,۴۶۲ ۱۴.۶۷ % ۸۳۲,۴۶۵ ۴۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۷۲۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۷۶۱,۵۳۸ ۳۹.۷۳ % ۲۸۰,۹۵۱ ۱۴.۶۶ % ۸۳۳,۷۳۰ ۴۳.۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۷۰۷ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۷۵۸,۷۲۵ ۳۹.۶۹ % ۲۷۶,۹۴۸ ۱۴.۴۸ % ۸۳۵,۶۱۸ ۴۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۶۹۳ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۷۵۶,۱۳۰ ۳۹.۶ % ۲۷۵,۷۱۱ ۱۴.۴۳ % ۸۳۷,۲۷۸ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۰ ۰.۲۵ % ۳۵,۶۷۹ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۷۸۵,۷۸۷ ۴۰.۳۹ % ۲۸۳,۰۱۸ ۱۴.۵۴ % ۸۳۵,۸۱۴ ۴۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۵,۶۶۴ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۷۹۹,۳۰۴ ۴۰.۷۲ % ۲۸۸,۰۵۱ ۱۴.۶۷ % ۸۳۴,۶۲۰ ۴۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۵,۴۹۶ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۷۹۹,۳۰۴ ۴۰.۷۲ % ۲۸۸,۰۵۱ ۱۴.۶۸ % ۸۳۴,۶۰۹ ۴۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۳۵,۴۷۹ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %