صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۶۸) (۲.۱۷) (۹۱.۶۷) (۹۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۰.۶۹) (۱.۷۴) (۹۱.۹۶) (۹۹.۸۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱.۸) (۱.۹۷) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۳)
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۰.۳۶) ۰.۱۹ (۷۳.۲۵) ۹۸.۵۹
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۴۱) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ (۰.۰۸) ۰.۲۷ (۲۵.۰۲) ۱۶۶.۲۲
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱.۶۴) (۲.۳۳) (۹۹.۷۶) (۹۹.۹۸)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۶ (۰.۳۳) ۷۹۰.۵۹ (۷۰.۱۳)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۷) (۰.۸۹) (۹۲.۱۶) (۹۶.۱۷)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۸۸) (۳۸.۴۸) (۹۵.۹۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۲۹ (۰.۰۳) ۱۹۲.۱۵ (۱۱.۳)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۷۲ ۰.۱۵ ۱,۲۸۸.۴۶ ۷۰.۴۲
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۲.۹۳) (۶۷.۱)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۹۸) (۱.۸۸) (۹۷.۲۲) (۹۹.۹)
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۷.۸۱ (۱۵.۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰