صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۴۳) (۰.۹) (۷۹.۵۱) (۹۶.۳۵)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۷۱ ۲.۵۴ ۱,۲۲۳.۷۲ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۲۳ ۳.۰۱ ۸,۶۴۴.۶۸ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۶) (۱.۹) (۸۸.۹۷) (۹۹.۹۱)
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۱۳ ۰.۳۸ ۶۰.۷۳ ۲۹۲.۴۵
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۲) (۰.۶۲) (۵۰.۹۶) (۸۹.۸۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۵) (۰.۳۵) (۸۳.۹۹) (۷۲.۱۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۳۶ ۲.۷۲ ۲۶۴.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۱۷) (۰.۷۸) (۹۸.۶۳) (۹۴.۳۶)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۹۳) (۰.۴۵) (۹۶.۶۸) (۸۰.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۱۹ ۳.۲۱ ۹۸.۰۴ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۴۲ ۳.۰۸ ۳۵۶.۲۹ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱.۲۹ (۱.۷۷) ۱۰,۵۸۷.۸ (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۷۹) (۰.۱۷) (۹۴.۵۶) (۴۶.۵۶)