صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۳۲) (۱.۲۶) (۶۹.۰۳) (۹۹.۰۱)
۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۶) (۰.۵) (۸۸.۷۲) (۸۳.۹۱)
۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۳) ۱۷۸.۵۳ (۶۶.۲۶)
۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۳۱.۳۲ ۴۱.۱۶
۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۰.۵۲) (۱.۹۶) (۸۵.۲۱) (۹۹.۹۳)
۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۴۴ (۰.۷۴) ۳۹۲.۳۲ (۹۳.۴۴)
۲۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۳۴) (۰.۱۸) (۷۱.۵۵) (۴۸.۸۴)
۲۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۱.۴۶ ۲۳.۲۴ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۲۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (۰.۷۳) ۰.۲۵ (۹۳.۰۸) ۱۴۷.۷۷
۲۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰.۲۱ (۱.۹۳) ۱۱۲.۷۲ (۹۹.۹۲)
۲۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۷۱ ۰.۱۵ ۱,۲۲۴.۰۴ ۷۵.۹۸
۲۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۵۴) (۰.۵۴) (۸۶.۰۵) (۸۶.۳۴)
۲۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۰۳) (۱.۸۲) (۹۷.۷) (۹۹.۸۸)