صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۰.۳۵) (۱.۱۸) (۷۲.۲۶) (۹۸.۷)
۲۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۲۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ (۰.۳) ۰.۶۱ (۶۶.۴۹) ۸۱۴.۵۸
۲۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ (۰.۰۴) ۰.۹۳ (۱۳.۴) ۲,۸۰۱.۳۴
۲۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۴ ۵۷.۸۴ ۱۴۳.۱۱
۲۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۰.۱۳ (۰.۶۸) ۵۹.۹۶ (۹۱.۶۳)
۲۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲.۵ ۳.۰۲ ۸۰۸,۱۲۵.۷۳ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۲۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۲۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۲۳۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱.۹۱ ۱.۶۲ ۹۹,۵۴۲.۵۱ ۳۵,۴۶۵.۱۶
۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰.۲۶ ۱.۰۸ ۱۶۱.۰۶ ۴,۹۰۹.۵۳
۲۳۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۰.۱۱ ۱.۵۸ ۵۱.۸۳ ۳۰,۰۲۰.۱۸
۲۳۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ (۱.۸۸) (۲.۵۷) (۹۹.۹) (۹۹.۹۹)
۲۳۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (۰.۹) (۱.۳۱) (۹۶.۳۸) (۹۹.۱۹)
۲۳۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۲۳۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ (۰.۶۳) ۰.۶۹ (۸۹.۹۳) ۱,۱۱۶.۱۹
۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ (۰.۵۹) ۰.۰۲ (۸۸.۳۸) ۸.۷۶