صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۲۴۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۰.۵۴) (۱.۹۹) (۸۵.۹۳) (۹۹.۹۴)
۲۴۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۲۴۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۲۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۱.۳۳) (۰.۹۱) (۹۹.۲۴) (۹۶.۴)
۲۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۱,۹۹۴.۳۳ ۲,۳۰۸.۷۲
۲۴۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۸۹) ۰.۰۶ (۹۶.۲۲) ۲۲.۷۵
۲۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۶۷) (۰.۰۹) (۹۱.۲۹) (۲۹.۱۳)
۲۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰.۴۵ ۲.۸۷ ۴۲۱.۷۴ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۲۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۲۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۲۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۴۵) (۱.۵) (۸۰.۵۶) (۹۹.۶)
۲۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۱.۵۸) (۲.۶۶) (۹۹.۷) (۹۹.۹۹)
۲۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۹۷ ۰.۱۳ ۳,۲۲۸.۸۴ ۶۰.۲۴
۲۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۷۱) ۲۷.۸ (۹۲.۶)
۲۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۰.۷۳) (۱.۴۹) (۹۳.۰۵) (۹۹.۵۹)
۲۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۲۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۲۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ (۰.۳۳) ۰.۲۴ (۶۹.۶۳) ۱۴۲.۷۵