صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۶۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۰.۸۷ ۱.۳۴ ۲,۲۶۱.۵۹ ۱۲,۹۸۰.۴۱
۳۳۶۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ ۰.۸۱ ۰.۳۸ ۱,۷۹۸.۵۹ ۳۰۱.۸۶
۳۳۶۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ (۰.۱۹) (۰.۵۴) (۵۰.۰۳) (۸۶.۳۹)
۳۳۶۴ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ ۰ (۰.۰۴) (۱.۱۹) (۱۴.۱۷)
۳۳۶۵ ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۷ ۰
۳۳۶۶ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۳ ۰
۳۳۶۷ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ ۰.۳۶ ۰.۴ ۲۶۵.۷۴ ۳۳۳.۰۳
۳۳۶۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۵ ۰
۳۳۶۹ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳ ۰
۳۳۷۰ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۸۸۲.۰۳ ۱,۱۴۴.۶۲
۳۳۷۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰.۱ (۰.۰۷) ۴۱.۶۲ (۲۱.۹)
۳۳۷۲ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۶ ۰
۳۳۷۳ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۶ ۰
۳۳۷۴ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰.۳۶ ۰.۹۹ ۲۷۶.۸۵ ۳,۵۸۲.۰۵
۳۳۷۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰.۵۱ ۱.۹۴ ۵۴۷.۷۶ ۱۱۰,۶۱۷.۶۶
۳۳۷۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰.۳۲ ۱.۴۸ ۲۱۹.۹۸ ۲۰,۹۸۲.۴۳
۳۳۷۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۸ ۰
۳۳۷۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۴ ۰
۳۳۷۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۶ ۰