صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۹۲ ۱.۲۶ ۲,۶۹۰.۳۹ ۹,۶۴۹.۶۳
۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰.۶۴ (۰.۳۱) ۹۲۷.۳۷ (۶۷.۸۴)
۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۴۵ ۱.۰۷ ۴۱۸.۵۴ ۴,۷۸۴.۵۱
۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۱۹ ۰.۹۲ ۱۰۲.۱۶ ۲,۷۰۱.۸۲
۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰.۴۸ ۱.۷۳ ۴۷۵.۹۹ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷ ۰
۹۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۹۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۹۷ ۱.۶۵ ۳,۲۹۹.۷۹ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۹۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۹۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۹۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۶ ۰.۵۸ ۷۷۳.۹۴ ۷۳۴.۳۶
۹۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۱۸ ۱۱.۸۶ ۹۵.۱