صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۲۹) (۰.۱۹) (۶۵.۱۹) (۴۹.۲۶)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۱۴ (۰.۰۳) ۶۷.۱۹ (۹.۹۹)
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۸۶ ۱.۱۸ ۲,۱۸۹.۲۱ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۸۳) (۰.۱۱) (۹۵.۲۷) (۳۲.۹۵)
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۷۴ ۱.۹۵ ۱,۳۵۱.۴ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱.۲۹ ۳.۰۸ ۱۰,۵۱۸.۲۲ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۴ ۱.۲۹ ۱۵,۷۹۹.۰۲ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰.۷۶ (۲.۰۹) ۱,۵۰۷.۸۳
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۱.۴۹) (۱.۰۶) (۹۹.۵۸) (۹۷.۹۷)
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۷ ۰.۹۵ ۱,۱۶۸.۳۷ ۳,۰۶۴.۰۹
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰.۴۱ ۰.۱۱ ۳۴۴.۶۵ ۴۸.۴۳
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۴۷) (۰.۲۹) (۸۲.۲) (۶۴.۹)
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۶۹) (۱.۹۱) (۹۹.۸) (۹۹.۹۱)