صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۵۸) (۰.۳۷) (۸۷.۸۵) (۷۳.۸۴)
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۱۳۵.۷۸ ۲,۰۹۶.۴۳
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۰۲) (۰.۳۲) (۷.۴۷) (۶۹.۳۱)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰.۲۵ (۰.۰۶) ۱۵۲.۷۳ (۲۰.۶۱)
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰.۱ ۰.۶۳ ۴۳.۹ ۸۹۷.۲۴
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱.۳۷) (۰.۴) (۹۹.۳۴) (۷۶.۵)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۰.۳۲) (۱.۲۶) (۶۹.۰۳) (۹۹.۰۱)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۰.۶) (۰.۵) (۸۸.۷۲) (۸۳.۹۱)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۳) ۱۷۸.۵۳ (۶۶.۲۶)
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۳۱.۳۲ ۴۱.۱۶
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۰.۵۲) (۱.۹۶) (۸۵.۲۱) (۹۹.۹۳)
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰.۴۴ (۰.۷۴) ۳۹۲.۳۲ (۹۳.۴۴)
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۳۴) (۰.۱۸) (۷۱.۵۵) (۴۸.۸۴)