صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۴۳۳)% (۰.۹۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱.۰۲۵ %۳.۰۷۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۳.۹۴۵ %۲۲.۹۴۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۲۸.۶۳۸ %۱۰۳.۲۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۷۹.۳۹۹ %۳۴۷.۰۴۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱۸۱.۶۲۲ %۶۸۰.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۷۷۱.۰۳۲ %۵۰۴۵.۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶۷۳۳ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۲)% (۹۹.۶۷)%