صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۱۹۹)% (۳.۵۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۰۰۴)% (۷.۵۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۶.۲۲۶ %۱۶.۰۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۲۷.۰۱ %۷۶.۷۹۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۷۳.۶۴۳ %۱۹۷.۵۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۱۷۵.۵۲۶ %۳۲۵.۶۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۵۹۳.۹۷۱ %۲۲۹۰.۶۷۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۶۷۳۳ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹۲)% (۹۹.۶۷)%