صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۹۲۳)% (۲.۶۶۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۲۲)% (۷.۶۰۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۴.۸۳۶ %۲.۴۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۲۳.۲۰۲ %۱۹.۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۷۴.۹۰۹ %۴۸.۵۷۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۱۰۶.۵۷۲ %۵۹.۸۲۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۳۱۹.۲۶ %۶۷۷.۹۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۷۹۰۹ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۲)% (۹۹.۴۸)%