صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۱۷۱)% (۰.۳۲۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۷۰۸)% (۰.۶۴۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۵.۸۹۳)% (۳.۶۱۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۸.۶۶۴)% (۹.۰۰۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۱۰.۷۵)% (۲۰.۱۰۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ %۱.۳۱۲ (۴.۰۸۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ %۶۷۱.۸۱ %۲۸۴۵.۹۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۴۷۷ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹)% (۹۹.۹۲)%