صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/04 1398/02/04 صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 دانلود
1398/02/04 1398/02/04 گزارش عملکرد صورت مالی حسابرسی نشده 6ماه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/04 1398/02/04 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به1397.12.29 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/12 1397/12/12 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/12/11 1397/12/11 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی3 ماهه منتهی به 1397.09.30 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به1397.09.30 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/22 1397/08/22 صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 3197.06.31 دانلود
1397/07/24 1397/07/24 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/12 1397/07/12 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت های مالی حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 اصلاحیه صورت های مالی حسابرسی شده 6ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده 6ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت های مالی حسابرسی شده 6ماه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/03 1397/02/03 گزارش عملکرد صورت مالی حسابرسی نشده 6ماه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/03 1397/02/03 صورت مالی حسابرسی نشده 6ماه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 29اسفند ماه96 دانلود
1396/12/14 1396/12/14 گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 27بهمن ماه96 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورت های مالی حسابرسی نشده 3 ماهه میانی منتهی به 30آذر ماه1396 دانلود
1396/11/23 1396/11/23 گزارش پرتفوی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 30آذر ماه96 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دانلود
1396/08/17 1396/08/17 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/08/17 1396/08/17 صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/06/28 1396/06/28 گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/06/28 1396/06/28 صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/25 1396/02/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/25 1396/02/25 صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/02 1396/02/02 گزارش عملکرد میانی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/02 1396/02/02 صورتهای مالی میانی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/12/18 1395/12/18 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/12/18 1395/12/18 صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/20 1395/02/20 صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 صورتهای مالی میان دوره حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/08/04 1394/08/04 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/08/04 1394/08/04 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/02/22 1394/02/22 گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/22 1394/02/22 صورتهای مالی میان دوره حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 گزارش عملکرد میان دوره حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 صورتهای مالی میان دوره حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/08/20 1393/08/20 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1393 دانلود
1393/07/30 1393/07/30 گزارش عملکرد منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/30 1393/07/30 صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/04/26 1393/04/26 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1393 دانلود
1393/04/26 1393/04/26 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/02/21 1393/02/21 صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 دانلود
1393/02/03 1393/02/03 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 دانلود
1393/02/03 1393/02/03 صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1392/09/30 دانلود
1392/09/30 1392/09/30 گزارش عملکرد منتهی به 1392/09/30 دانلود
1392/08/01 1392/08/01 صورت های مالی حسابرسی شده هفت ماه و دو روز منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/15 1392/07/15 گزارش عملکرد منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/14 1392/07/14 صورت های مالی هفت و ماه و دو روز منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/04/31 1392/04/31 صورت های مالی حسابرسی شده دوره یک ماه و دو روز منتهی به 1391/12/30 دانلود
1392/04/26 1392/04/26 گزارش عملکرد منتهی به 1392/03/31 دانلود
1392/04/25 1392/04/25 صورت های مالی دوره چهار ماه و دو روز منتهی به 31/03/1392 دانلود
1392/02/05 1392/02/05 گزارش عملکرد منتهی به 1392/12/30 دانلود
1392/02/04 1392/02/04 صورت های مالی دوره یکماهه منتهی به 1391/12/30 دانلود