صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۴ دعوت به مجمع صندوق کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ (تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵- ساعت :۱۴:۳۰- تعیین حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵- ساعت ۱۴ - تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۱ اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در خصوص افزایش هزینه متولی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۶ ثبت آگهی تغییرات دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۷ اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۹ تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۰ آگهی مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۲ افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۳ نامه افزایش سقف صندوق مشترک کوثر ( مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۴ تصمیمات مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۲۶ تغییر متولی صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۲۷ صورتجلسه مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۸ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۹ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۳۰ دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر- مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۳۱ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۳۲ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۳ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۳۴ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۳۷ فهرست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳۸ تصمیمات مجمع کوثر مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۰ تمدید فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۴۱ برگزاری مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صندوق کوثر-تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۴۲ روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۴۳ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۴۴ مجمع تعیین امضاهای مجاز صندوق مورخ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۴۵ صورتجلسه مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ تغییر متولی به موسسه حسابرسی آزموده کاران دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۴۶ مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تصویب هزینه های صندوق و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴۷ مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۴۹ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵۰ حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۵۱ تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۵۲ دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۵۳ تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۵۴ تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۵۵ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۵۶ اطلاعیه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۵۷ موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۵۸ مجمع تمدید صندوق تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۵۹ صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۶۰ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق کوثر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۶۱ صورتجلسه دارندگان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۶۲ صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
۶۳ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
۶۴ صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت یک سال دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
۶۵ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
۶۶ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق کوثر منتهی به سال مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۶۷ مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
۶۸ مجمع صندوق کوثر مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
۶۹ مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۱/۲۶