مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1397/09/26 دریافت خبر 1397/10/25
2 تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا1397/10/10 دریافت خبر 1397/09/05
3 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1397/10/10 دریافت خبر 1397/07/14
4 تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/06/31 و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت دریافت خبر 1397/07/07
5 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ 1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
6 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/04 بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
7 اطلاعیه دریافت خبر 1396/05/01
8 موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق دریافت خبر 1396/05/01
9 مجمع تمدید صندوق تا 1396/06/31 دریافت خبر 1396/05/01
10 صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/03/17
11 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق کوثر دریافت خبر 1396/02/06
12 صورتجلسه دارندگان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر 1395/12/14
13 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت سه ماه تا تاریخ 1396/02/27 دریافت خبر 1395/12/09
14 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1395/12/09
15 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت یک سال دریافت خبر 1394/12/18
16 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1394/06/31 دریافت خبر 1394/12/18
17 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق کوثر منتهی به سال مالی 1393/06/31 دریافت خبر 1393/11/27
18 مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ 1392/08/11 دریافت خبر 1392/08/18
19 مجمع صندوق کوثر مورخ 1392/05/23 دریافت خبر 1392/05/29
20 مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1392/01/26