مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق دریافت خبر 1398/02/25
2 روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1398/02/16
3 مجمع تعیین امضاهای مجاز صندوق مورخ1397/09/18 دریافت خبر 1398/02/14
4 صورتجلسه مورخ1397/11/03 تغییر متولی به موسسه حسابرسی آزموده کاران دریافت خبر 1397/12/04
5 مجمع مورخ1397/09/26 تصویب هزینه های صندوق و حسابرس دریافت خبر 1397/11/15
6 مجمع مورخ1397/09/26 تصویب صورتهای مالی دریافت خبر 1397/11/15
7 لیست حاضرین در مجمع مورخ1397/09/26 دریافت خبر 1397/11/14
8 دعوتنامه حضور در مجمع مورخ1397/11/03 صندوق مشترک کوثر دریافت خبر 1397/11/09
9 حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1397/09/26 دریافت خبر 1397/10/25
10 تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا1397/10/10 دریافت خبر 1397/09/05
11 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1397/10/10 دریافت خبر 1397/07/14
12 تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/06/31 و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت دریافت خبر 1397/07/07
13 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ 1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
14 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/04 بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ1396/11/27 دریافت خبر 1396/10/17
15 اطلاعیه دریافت خبر 1396/05/01
16 موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق دریافت خبر 1396/05/01
17 مجمع تمدید صندوق تا 1396/06/31 دریافت خبر 1396/05/01
18 صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/03/17
19 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق کوثر دریافت خبر 1396/02/06
20 صورتجلسه دارندگان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر دریافت خبر 1395/12/14
21 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت سه ماه تا تاریخ 1396/02/27 دریافت خبر 1395/12/09
22 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1395/12/09
23 صورتجلسه تمدید صندوق کوثر به مدت یک سال دریافت خبر 1394/12/18
24 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر منتهی به 1394/06/31 دریافت خبر 1394/12/18
25 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق کوثر منتهی به سال مالی 1393/06/31 دریافت خبر 1393/11/27
26 مجمع سالیانه صندوق مشترک کوثر مورخ 1392/08/11 دریافت خبر 1392/08/18
27 مجمع صندوق کوثر مورخ 1392/05/23 دریافت خبر 1392/05/29
28 مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1392/01/26