صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3261 کوثر 1391/12/16 1,006,372 1,002,990 1,002,990 0 0 6,512 0 0 6,512 6,531,468,456
3262 کوثر 1391/12/15 1,009,989 1,007,018 1,007,018 0 0 6,512 0 0 6,512 6,557,702,030
3263 کوثر 1391/12/14 1,006,719 1,003,873 1,003,873 0 0 6,512 0 0 6,512 6,537,217,998
3264 کوثر 1391/12/13 1,003,505 1,001,223 1,001,223 0 0 6,512 0 0 6,512 6,519,962,089
3265 کوثر 1391/12/12 1,000,151 997,900 997,900 0 0 6,512 0 0 6,512 6,498,325,216
3266 کوثر 1391/12/11 999,687 998,721 998,721 0 0 6,512 0 0 6,512 6,503,668,187
3267 کوثر 1391/12/10 999,234 998,261 998,261 0 0 6,512 0 0 6,512 6,500,675,352
3268 کوثر 1391/12/09 998,782 997,802 997,802 0 0 6,512 0 0 6,512 6,497,686,765
3269 کوثر 1391/12/08 998,944 998,944 998,944 0 0 6,512 0 0 6,512 6,505,124,786
3270 کوثر 1391/12/07 999,054 999,054 999,054 0 0 6,512 0 0 6,512 6,505,836,947
3271 کوثر 1391/12/06 999,163 999,163 999,163 0 0 6,512 0 0 6,512 6,506,549,113
3272 کوثر 1391/12/05 999,272 999,272 999,272 0 0 6,512 0 0 6,512 6,507,261,284
3273 کوثر 1391/12/04 999,382 999,382 999,382 0 0 6,512 0 0 6,512 6,507,973,470
3274 کوثر 1391/12/03 999,491 999,491 999,491 0 0 6,512 0 0 6,512 6,508,685,657
3275 کوثر 1391/12/02 999,600 999,600 999,600 0 0 6,512 0 0 6,512 6,509,397,844
3276 کوثر 1391/12/01 999,710 999,710 999,710 0 0 6,512 0 0 6,512 6,510,110,048
3277 کوثر 1391/11/30 999,819 999,819 999,819 0 0 6,512 0 0 6,512 6,510,822,246
3278 کوثر 1391/11/29 999,929 999,929 999,929 0 6,512 6,512 0 0 6,512 6,511,534,448