رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) 400
2 کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 600