دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع تمدید صندوق تا 1396/06/31
منبع -
مقدمه مجمع صندوق کوثر در تاریخ 1396/04/11 برگزار گردید و مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ 1396/06/31 تمدید شد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست