دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق
منبع -
مقدمه سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق به تاریخ 1396/04/11 مبنی بر تمدید صندوق تا تاریخ 1396/06/31 موافقت نمود
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست