این صندوق  از تاریخ 1397/06/20ضامن نقد شوندگی ندارد