ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 12,695 44.2 50,985 49.55 53,134 51.46 51,789 44.48
اوراق 14,283 49.73 49,229 47.84 48,342 46.81 62,982 54.1
وجه نقد 880 3.06 1,693 1.64 158 0.15 31 0.02
سایر دارایی ها 887 3.08 1,020 0.99 1,662 1.61 1,657 1.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,636 26.59 28,835 28.02 28,290 27.39 27,333 23.47
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق