ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,824 46.22 60,576 54.08 67,301 56.96 70,871 54.9
اوراق 21,272 47.21 43,067 38.45 45,793 38.76 51,270 39.71
وجه نقد 1,651 3.66 5,649 5.04 2,033 1.72 3,434 2.66
سایر دارایی ها 1,648 3.65 5,332 4.76 6,037 5.11 7,192 5.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,488 27.71 47,367 42.28 56,243 47.6 59,633 46.19
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد